En marxa el procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a d'administració especial jurídic

Dijous, 25 de març de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de Seva té la necessitat de cobrir un lloc de treball de Tècnic/a d’administració especial jurídic inclosa en la plantilla municipal, amb caràcter urgent I inajornable, pel termini d’un any, prorrogable a dos.

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) (Bases publicades el dia 25/3/2021). Les sol·licituds i documents annexes per prendre part en aquest procés s’hauran de presentar mitjançant el tràmit electrònic, al web de l’Ajuntament www.seva.cat.

En aquesta instància cal adjuntar el currículum el màxim detallat de la persona, tot incloent l’experiència i la formació professional. Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits.

Els requisits de participació d’aquest procés selectiu són:

  • Ser funcionari/a ria de carrera del grup A
  • Certificat de nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
  • Els participants han de trobar-se en situació de servei actiu.
  • Disposar de la llicenciatura o grau en Dret.
  • Així mateix, aquestes candidatures hauran de complir els requisits que, amb cara cter
  • general, estableix l’article 56 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
  • pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Empleats Públics
Darrera actualització: 26.03.2021 | 08:07