Obert el procés per la contractació de coordinadors I monitors de les piscines municipals “Els Roures” temporada 2021

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 00:00

Oberta la convocatòria la selecció i contractació de 3 monitors a jornada completa, 2 monitors de caps de setmana i 2 coordinadors a jornada completa i creació d’una borsa de treball per a la piscina municipals “Els Roures” de Seva, per a la temporada d’estiu 2021.

El procés selectiu serà el de concurs-oposició lliure per a la selecció dels aspirants al lloc de treball de coordinador; i de concurs lliure per a la selecció dels aspirants al lloc de treball de monitor.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’ajuntament, carrer de Dalt, núm. 5, de Seva, de dilluns a divendres en horari de 09 a 14 h, i el dilluns també de 16,30 a 19 hores, o per la seu electrònica de l’ajuntament (www.seva.cat) segons les formes establertes a l’art. 38.4 de la Llei 39/2015 LPACAP, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, del 5 al 25 de maig.

A la sol·licitud caldrà adjuntar els següents documents:

  • Currículum vitae de l’aspirant
  • Còpia del DNI
  • Còpia del certificat de la Junta Permanent de Català, o equivalent, corresponent al nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria.
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar la fase de concurs, d’acord amb els barems especificats a la base 7a d’aquesta convocatòria. Per acreditar l’experiència caldrà aportar informe de vida laboral.
  • Declaració responsable de complir amb els requisits exigits a la base quarta de la convocatòria per al lloc de treball sol·licitat.
  • A la sol·licitud s’hauria d’especificar el lloc de treball que es vol ocupar i la jornada.
  • Els sol·licitants per al lloc de treball de coordinador hauran de presentar la memòria descrita a la base setena-fase oposició.
Darrera actualització: 05.05.2021 | 16:48