Recull el teu sac de compost a l’Ajuntament de Seva!

Dimecres, 7 d'abril de 2021 a les 00:00

A Seva, a través de la Mancomunitat la Plana, disposem d’una Planta de gestió de la matèria orgànica, una instal·lació de recepció i tractament de la fracció orgànica (restes de cuina i del jardí) que es recull mitjançant el sistema de recollida selectiva a tots els municipis mancomunats.

Allà es fa el procés de compostatge, un procés natural a través del qual les restes orgàniques es transformen en compost (adob natural), amb un procés natural, sense cap aplicació de productes químics.

Així, de la fracció orgànica separada pels ciutadans amb la bossa compostable, on hi ha restes de menjar, fulles i altres subproductes d'origen orgànic, la Mancomunitat La Plana n'obté un adob orgànic totalment estabilitzat i d'alta qualitat: un compost de classe A segons el RD 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.

Què és el compost?

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge.

El compost es pot obtenir a partir de diferents materials i residus orgànics, com són els fems, les restes vegetals, la fracció orgànica de la recollida selectiva de residus municipals, els fangs de depuradora i residus de la indústria alimentària.

Un compost de bona qualitat es caracteritza per:

  • Ser un producte orgànic, higienitzat i estable
  • Fer una olor similar a terra de bosc
  • S’ha de trobar a temperatura ambient
  • Absència d'impureses tals com vidres, plàstics, pedres i altres materials no orgànics
  • Exempt de llavors i males herbes

El compost s’utilitza a l’agricultura i a la jardineria com a esmena orgànica i fertilitzant, d'acord amb la legislació que regula els productes fertilitzats.

Per aquesta raó, el cicle de la matèria orgànica és un dels exemples més evidents d’economia circular, on els residus que es generen un cop tractats biològicament, esdevindran un recurs (compost) i seran retornats al sòl en forma de matèria orgànica i nutrients, que permetran el desenvolupament de cultius que seran consumits.

Recull el teu sac de compost a l’Ajuntament

Aquest compost es pot adquirir en sacs a l'Ajuntament de Seva de forma gratuïta.

Utilitzant aquest compost per adobar horts i jardins, retornem al sòl els nutrients i tanquem el cicle de la matèria orgànica.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 22:26

Imatges

compost cicle compost compost