Alcaldia i Tinences

L'alcaldessa de Seva és la presidenta de la corporació i té les atribucions següents:

 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'Administració municipal.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'Alcaldia. Així mateix, l'alcalde pot declarar la lesivitat respecte a competències del Ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 • Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L'aprovació dels projectes d´obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l´alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  • La de béns immobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 • Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 • Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • El nomenament de les tinences d'Alcaldia.

De Dalt, 5 - 08553 Seva - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Maria Anna Pineda
Telèfon: 938840111
Adreça electrònica: m.pineda@seva.cat
Horari:  
Matins de 10 a 1 amb cita prèvia
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.01.2021 | 17:18