avis-legal

Ajuntament de Seva

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Seva o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Seva.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.
 • La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.
 • L’Ajuntament de Seva no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest Ajuntament.
 • L' Ajuntament de Seva no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web.
 • Si faciliteu les vostres dades personals a l’Ajuntament, aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • L’usuari és l’únic responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades, informació facilitada per ell mateix per a les finalitats previstes en el portal, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. Tot això implica que l’Ajuntament no assumeix la responsabilitat respecte la informació i continguts complimentats per l’usuari.
 • L’Ajuntament es compromet al secret professional respecte a les dades incloses als fitxers, obligació que subsistirà inclús després de finalitzar la relació amb l’usuari. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’usuari registrat.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. En cap moment l’Ajuntament serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda a la web.
 • L’accés al portal és gratuït. En cas de requerir-se l’ús de contrasenyes per a determinats accessos, aquestes seran regulades per l’Ajuntament de Seva i seran d’ús personal i intransferible, no estant permesa la seva cessió, ni tan sols temporalment, a tercers.
 • L’Ajuntament us informa que el fet d’emplenar la informació sol·licitada en qualsevol dels formularis habilitats implica l’acceptació implícita de totes les clàusules que s’indiquen, podent exercir en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant fotocòpia del DNI i sol·licitud a la seu de l’Ajuntament.
 • La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuari. L’Ajuntament queda exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l’ús per part de tercers de les informacions contingudes en aquest lloc web així com de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 • Queda totalment prohibit qualsevol ús comercial, divulgatiu, etc., o publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CDs, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d’aquesta web sense el permís previ per escrit de l’Ajuntament, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.
 • Es prohibeix expressament la utilització de les imatges contingudes sense el permís previ per escrit de l’Ajuntament i, en cas afirmatiu, sempre es farà constar clarament la procedència de la informació o imatges.
 • Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web de l’Ajuntament, són propietat d’aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

© Tots els drets reservats

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter