Aprovació del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

Aprovació del decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix que les Corporacions Locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.

En el mateix sentit, l’article 154 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que les Corporacions Locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.

L'any 2003, en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació local: Producció i gestió organitzat pel Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, es va elaborar el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública,com uns principis bàsics amb la recomanació que siguin respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública.

Atès que l’Ajuntament de Seva considera convenient aprovar l’adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública com a principis que regeixin l’actuació dels mitjans de comunicació de titularitat pública i el reconeixement al dret d’informació i participació dels ciutadans en la vida local.

Per tot l’exposat, es proposa al PLE  l’adopció dels següents:

ACORDS:

Sotmesa a votació l’anterior proposta aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents al Ple Ordinari del dia 8 de setembre de 2014.

Podeu consultar aquest decàleg aquí

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter