Ordenances fiscals

Ajuntament de Seva

 

Ordenances Fiscals

Document

Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 Veure Ordenança

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 Veure ordenança

Impost sobre Activitats Econòmiques 

 Veure ordenança

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 Veure ordenança

Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 

 Veure ordenança

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 Veure ordenança

Contribucions especials 

 Veure ordenança

Taxa per expedició de documents administratius

 Veure ordenança

Taxa per Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

Veure ordenança

Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 

 Veure ordenança

Taxa pel servei de clavegueram 

 Veure ordenança

Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

 Veure ordenança

Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

 Veure ordenança

Taxa per l’Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 

 Veure ordenança

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
 

 Veure ordenança

Taxa per les ocupacions dels subsòl, sòl i la volada de la via pública 

 Veure ordenança

Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de via pública per a aparcament, carrega i
descarrega de mercaderies de qualsevol mena
 

 Veure ordenança

Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 Veure ordenança

Taxa per desguàs de Canals i altres Instal·lacions anàlogues en terreny d'ús públic 

 Veure ordenança

Taxa per l'Estada a la Residència de la Tercera Edat 

 Veure ordenança

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments d'interès general
 

 Veure ordenança

Taxa per la prestació del servei de Centre de Dia 

 Veure ordenança

Taxa per concessió de llicències, comprovació de les activitats comunicades i control de la publicitat dinàmica i
per la inserció de publicitat als mitjans de difusió municipal
 

 Veure ordenança

Taxa per la utilització de plaques, patents, distintius i escut municipal 

 Veure ordenança

Taxa per la utilització de mobiliari municipal 

 Veure ordenança

Taxa per prestació del servei de llar d'infants 

 Veure ordenança

Taxa pel servei de recollida i tinença d’animals domèstics 

 Veure ordenança

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
 

 Veure ordenança

Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial dels edificis municipals per actes privats 

 Veure ordenança

Preu píblic per la prestació de serveis a la piscina municipal de Seva

Veure l'odenança

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter