Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

El Govern aprova l'EMD de Sant Miquel de Balenyà

El Govern aprova l'EMD de Sant Miquel de Balenyà

El Govern ha aprovat el Decret de constitució de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) de Sant Miquel de Balenyà. Amb aquesta aprovació es tanca l’expedient de constitució, l’inici del qual va aprovar el ple de l’Ajuntament de Seva.

Amb aquesta aprovació es tanca l’expedient de constitució, l’inici del qual va aprovar el ple de l’Ajuntament de Seva, d’acord amb el que estableix l’article 79 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

L’expedient de constitució de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà ha acomplert tots els requisits i passos legals necessaris. Dins el període d’informació pública, l’acord del ple no va rebre cap al·legació i l’Ajuntament de Seva va fer arribar l’expedient a la Direcció General d’Administració Local, que va emetre un informe favorable, perquè l’expedient havia estat tramitat de forma correcta i acreditava el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local.

D’acord amb l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora, es considera que a Sant Miquel de Balenyà concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que justifiquen la creació de l’entitat municipal descentralitzada, que compta amb els recursos suficients per complir les seves atribucions i que la seva constitució no suposa una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de Seva.

La participació de la nova entitat en els ingressos de Seva i la divisió patrimonial s’ha de fer d’acord amb el que disposa la memòria de creació de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà. L’òrgan de govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes eleccions locals s’ha de constituir conforme al que disposa el Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals.

Publicació de la Generalitat de Catalunya aquí

Foto: Josep Antoni Vallbona

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter