Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

Es crea una borsa de treball per substitucions de vigilant - guàrdia municipal

La seguretat ciutadana i la bona convivència entre tots els veïnes i veïnes de Seva és una de les prioritats de l'equip de govern local i una de les branques de la política municipal en les quals es vol dedicar una atenció i esforços màxims. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha convocat una borsa de treball, mitjançant concurs lliure, per cobrir necessitats de caràcter temporal i/o vacants que es puguin generar en el lloc de treball corresponent a vigilant i guàrdia municipal del municipi.

Qui s'hi pot presentar?

Els requisits principals que han de complir les persones que vulguin inscriure's en la borsa de treball són els següents:

 • Estar en possessió del certificat d'estudis primaris.
 • Estar en possessió del certificat de nivell B2 de català.
 • Permís de conducció (B).
 • Tenir entre 18 i 50 anys
 • Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les corresponents funcions, i tenir capacitat funcional per a l’exercici de la plaça convocada.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol i les disposicions que la despleguin.
 • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat si escau, la cancel·lació i no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública.

Com i fins quan es poden fer les sol·licituds?

Les sol·licituds es podran presentar fins al 18 d'agost de forma presencial (a l’Oficina Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament) o de forma electrònica (entrant una instància general a la seu electrònica de l'Ajuntament).

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de:

 • Currículum d’estudis i professional.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida.
 • Fotocòpia del permís de conduir de la classe B.
 • Fotocòpia del certificat de nivell de català B o superior.
 • Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs.

Tota la informació es pot trobar detallada i ampliada a les Bases reguladores de la convocatòria.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter