Notícies de benestar social a l'Ajuntament de Seva

Oberta la convocatòria de beques per a activitats esportives

BequesEsportivesSevaDel 12 de març fins al 18 de maig, els infants i joves empadronats a Seva i Sant Miquel de Balenyà nascuts entre els anys 2001 i 2015, que correspon a les edats de 3 a 17 anys, poden sol·licitar una beca per realitzar una activitat esportiva al llarg de la temporada 2018-2019.

Aquesta convocatòria d'ajuts, convocada per la Mancomunitat La Plana, té per objectiu apropar i facilitar l'accés a les activitats esportives extraescolars que s'ofereixen a nivell municipal a tots els infants i joves que hi viuen i que, per motius socioeconòmics, tenen més dificultats per accedir-hi.

Per a poder-hi optar s'ha de complimentar aquesta sol·licituddemanar hora a l'educador/a social de l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana, trucant al telèfon 93 812 54 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores.

D'acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l'infant-jove/família, utilitzant barems socioeconòmics, es definirà el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà.

A la sol·licitud de l'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut
 • Llibre de família
 • Fotocòpia del  DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys
 • Volant de convivència
 • Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau)
 • Carnet de família nombrosa i/o monoparental ( si s'escau)
 • En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i el règim de custòdia dels fills
 • En cas d'acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l'acollida
 • Rebut del lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual
 • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
  • 1a opció: justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines, contracte de treball i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.)
  • 2a opció: Treballadors autònoms, l'última declaració trimestral IRPF
  • 3a opció: En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG
  • 4a opció: Declaració de la renda de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
  • 5a opció: En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
 • Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament corresponent
 • Document de l'activitat esportiva a la qual s'inscriurà l'infant o jove amb les dades bancàries de l'entitat i el cost de la mateixa
 • Informe de serveis socials, si s'escau

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter