Notícies de benestar social a l'Ajuntament de Seva

Consulta la informació del confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

 • Aplicació a tot Catalunya
 • Des del 25 d’octubre (previst)

Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
 • Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Mobilitat

 • Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.
 • Es recomana mantenir les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”. Bombolla de convivència: persones amb qui convivim. Bombolla ampliada: persones amb qui convivim + persones amb qui ens relacionem (escola, feina...)

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • A les trobades i reunions, es recomana mantenir la bombolla ampliada.
 • En les reunions de fins a 6 persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:

- Les activitats laborals

- Les activitats docents

- Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars)

- Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)

- Les activitats de culte i els actes religiosos

- Els mitjans de transport públic

- El transport escolar

- Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema i exposicions

- Les activitats esportives

- L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments

Activitat comercial

 • Es permet l’obertura d’establiments i locals comercials minoristes amb un 30% de l’aforament total, excepte els establiments minoristes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% l’aforament total.
 • S’ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients (si no és possible, es permet la permanència d’un client).
 • Els establiments i locals comercials minoristes de més de 400 m2 de superfície útil d'exposició i venda han de disposar de sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real.
 • Els centres comercials han de controlar l’accés per garantir un aforament del 30%, també en els espais comuns i de pas.
 • Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • L’accés als emprovadors es redueix a una persona per cabina com a màxim.
 • Els mercats no sedentaris han de reduir al 30% la capacitat d’aforament.
 • Es poden establir sistemes de recollida al local de forma esglaonada per evitar aglomeracions i també sistemes de repartiment a domicili.
 • No es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen específicament els serveis de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria.
 • Se suspenen les fires comercials
 • Les botigues de conveniència (comerços de 24 hores), els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 hores i les 07.00 hores.

Actes religiosos i cerimònies civils (casaments, cerimònies fúnebres)

 • Assistència limitada al 50% de l’aforament.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives 

 • Aforament no superior al 50% de la capacitat màxima, amb seients preassignats i registre de dades de contacte. Horari de tancament a les 23.00 h.
 • Se suspèn l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, inclosa qualsevol estructura no permanent desmuntable. Es prohibeix l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 h.
 • Les festes majors queden suspeses
 • Se suspenen les activitats presencials en equipaments com centres cívics i d’altres de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars), llevat que es facin per mitjans telemàtics. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, de lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants i adolescents; i els programes de suport juvenil, i altres activitats d'intervenció social i personals, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Activitat esportiva 

 • Es poden utilitzar les instal·lacions i els equipaments esportius de caràcter lúdic amb control d’accés, sense superar el 50% de l’aforament.
 • S’ajornen totes les competicions esportives previstes, excepte les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.
 • Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Activitats d'hoteleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, incloses les àrees de servei d'autopistes i carreteres. Resten exclosos d’aquesta supensió els restaurants d’hotels i altres allotjaments turístics per a l'ús dels clients; els serveis de restauració de centres sanitaris, sociosanitaris i socials, i els menjadors escolars, de centres de treball, de formació i de caràcter social.
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.
 • Als espais comuns delsestabliments hotelers i altres establiments turísticsl'aforament s'ha de limitar al 50%.

Activitats laborals i professionals

 • S’ha de prioritzar el treball a distància i reforçar el control dels espais comuns.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Activitat educativa

 • En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència teòrica presencial ha de  passar a format virtual.
 • Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), inclòs el transport escolar.

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir l’oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, per exemple per menjar.

Activitats relacionades amb el joc

 • Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Mesures per contenir els brots aplicables a tot Catalunya

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

Aquestes mesures entraran en vigor en la data de la publicació al DOGC.

 

Trobades, reunions i desplaçaments

•          L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

- Bombolla de convivència: Grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l’aïllament social.

- Bombolla ampliada: Grup de persones de la bombolla de convivència més un(s) altre(s) grup(s) acotat i estable de persones, sempre les mateixes, amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals, escolars i de lleure. 

•          Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

•          En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

•          No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:

- Les activitats laborals.

- Les activitats docents.

- Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars).

- Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

- Les activitats de culte i els actes religiosos.

- Els mitjans de transport públic.

- El transport escolar.

- Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.

- Les activitats esportives.

- L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.

•          No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.

•          S‘han de mantenir i extremar les mesures de proteció: mascareta, distància i rentat de mans. 

Àmbit laboral i professional

•          Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.

•          Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...

•          En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

•          L'ús de mascareta:

- és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.

- no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

•          Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit educatiu

•          Es mantenen les ctivitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

•          A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.

Transport públic

•          El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

•          Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

•          Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Activitat comercial 

•          Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.

•          Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

•          En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

•          No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, exepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.

•          Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 

•          Se suspenen les fires comercials. 

Hostaleria i restauració

•          Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. 

•          Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

•          Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.

Activitats culturals

•          Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

- L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.

- S'han de preassignar els seients.

- Cal portar un registre d’assistents.

- L'horari de tancament s'estableix a les 23:00h.

•          Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats esportives

•          Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:

- han de funcionar amb cita prèvia.

- han de reduir l'aforament al 50%.

•          Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

•          S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals. 

 AMUNT

Activitats lúdiques i recreatives

•          Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.

•          S'estableix el tancament de:

- parcs i fires d’atraccions

- establiments lúdics infantils

- sales de joc, casinos i bingos

•          Les festes majors queden suspeses.

Actes religiosos i cerimònies civils

•          Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

Activitats de lleure nocturn

•          Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

•          Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

•          No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 

•          Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts. 

Prohibides les trobades de més de sis persones

 • No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, casaments, serveis religiosos o mitjans de transport públic

La Generalitat ha prohibit les reunions o trobades de més de sis persones, llevat que siguin convivents. Aquesta restricció afecta tant l’àmbit privat com el públic.

Aquesta limitació és igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de sis persones per taula o agrupació d'aquestes.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

•          Activitats laborals.

•          Activitats de culte.

•          Casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres.

•          Mitjans de transport públic.

Tampoc estan incloses (sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT):

•          Activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars.

•          Les biblioteques, arxius, museus i monuments.

•          Activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual es podrà exercir en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Consulta aquí: Preguntes freqüents sobre la prohibició de fer reunions o trobades de més de 6 persones

 

Inscripcions al nou curs de tallers per a la gent gran a Seva

 • A partir de setembre s’obren les inscripcions als taller de la Gent Gran a Seva

Durant el curs 2020-2021 se seguiran oferint tallers de temàtiques diverses com psicomotricitat i català a la població jubilada, que permeten treballar aspectes de salut i lleure així com de socialització.

Se subvencionen gran part del cost d’aquests tallers, amb l’objectiu d’oferir a la població major de 60 anys propostes que promoguin l’envelliment saludable i la millora de la qualitat de vida de les persones grans, tot creant espais de participació i autonomia que potencien els cercles relacionals.

Les inscripcions del 31d’agost al 10 de setembre de 2020 a l’Ajuntament (de 9 a 14 h de dilluns a divendres i de 15.30 h a 19 h dilluns i dijous). Recordeu que les places són limitades.

Més informació: Mancomunitat La Plana (938125445)

*En el document adjunt podeu veure els tallers de Seva

El Departament de Salut emet consells per evitar cops de calor

Durant l'estiu, les temperatures a Catalunya i lògicament al nostre municipi, Seva, poden arribar a ser molt altes i cal ser conscients dels perills que pot tenir la calor sobre les persones, especialment nadons, infants, gent gran i persones amb malalties cròniques, si no se segueixen un seguit d'indicacions. Així, el Departament de Salut ha difos consells per protegir-se contra la calor d'estiu, tant si s'està a casa com si s'està a l'exterior.

A casa:

 • Utilitza algun tipus de climatització o fes vida a les estances més fresques.
 • Tanca les persianes on toca el sol directament durant el dia i obre-les de nit.
 • Refresca’t sovint amb dutxes o tovalloles amarades d’aigua.

Al carrer:

 • Porta una gorra o un barret de teixit transpirable per protegir el cap.
 • Evita el sol directe: procura caminar per les zones d’ombra, utilitza para-sol a la platja, refugia’t en establiments climatitzats...
 • Porta aigua i beu-ne sovint.

Al cotxe:

 • Vigila en els trajectes en cotxe durant les hores de més sol.
 • Procura mantenir-lo fresc, amb la climatització o les finestres obertes.
 • Sempre que sigui possible, aparca’l en zones ombrívoles o protegeix-lo amb para-sols.

A la feina:

 • Segueix les mesures preventives que t’indiqui el servei de prevenció de riscos laborals de la teva empresa o l’empresari o empresària.
 • Beu regularment un got d’aigua fresca (10-12ºC) cada 20 minuts. Si treballes a l’exterior, fes-ho en zones d’ombra sempre que sigui possible.
 • Descansa en llocs frescos quan tinguis molta calor.
 • Vesteix roba ampla, clara i fresca que cobreixi la major part de la superfície del cos.
 • No te la treguis perquè et pot protegir de les condicions tèrmiques extremes.
 • Procura anar-hi descansat/da, ja que treballar amb calor exigeix més esforç físic.

Es decreta l'ús obligatori de mascaretes en espais públics

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. La mesura es pren per evitar el contagi i la propagació de la COVID-19.

La detecció de diversos brots i l’increment de nous casos obliga a reforçar les condicions d’ús de les mesures de protecció i, específicament, l’ús de la mascareta.

Les excepcions seguiran sent les mateixes:

 • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.
 • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
 • Exercici físic esportiu a l'aire lliure.
 • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible.

Seva acull una campanya especial de donació de sang

El proper divendres, 3 de juliol, Seva acollirà un acte de donació de sang molt especial. Aquests dies, el Banc de Sang està fent una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, ja que durant l'epidèmia continuen sent necessàries per a tractament de càncer, accidents, parts amb complicacions, etc. Amb la reducció de malalts als hospitals per la pandèmia, les operacions i tractaments ajornats durant els darrers mesos s'han reactivat, i la necessitat de 1.000 donacions de sang diàries pot ser fins i tot major.

Així que Seva se sumarà a la crida i el proper 3 de juliol hi haurà un espai de donació de sang a la Polivalent, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Per a participar-hi, cal reservar hora a donarsang.gencat.cat.

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter