Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

 

Davant d'uns efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 que s'estan allargant en el temps i que es manifesten amb una gran intensitat, es considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Per això s'ha aprovat un ajut extraordinari per tal d'afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant.

A qui va adreçat

  1. Les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física. No podran sol·licitar l'ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.
  2. Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d'una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d'un màxim de 3 socis). No podran sol·licitar l'ajut les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l'any 2019).
  3. Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran sol·licitar l'ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

Quantia de l'ajut
S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros. 

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Presentació de sol·licituds
El termini s'inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

La Generalitat ofereix subvencions per activitats de restauració, centres d'estètica i bellesa afectats per la COVID-19

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui dijous 22 d'octubre les bases reguladores per a les subvencions per a activitats de restauració, així com també dels centres d'estètica i bellesa que s'han vist afectats econòmicament per la COVID-19. Així, el termini de sol·licitud començarà demà divendres, 23 d'octubre, i estarà obert durant 15 dies naturals o fins que s'exhaureixi el pressupost.

Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, a través del Canal Empresa. S'haurà de presentar el model normalitzat de formulari de sol·licitud que es pot descarregar al web del CCAM un cop oberta la convocatòria.

Segons recullen les bases reguladores, es pot demanar ajut per qualsevol despesa que s'hagi produit des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2020 i de la qual se'n tingui factura, ja sigui de lloguer, subministrament, compra de productes o mercaderies, despeses de gestoria, etc.

Pots consultar les bases reguladores en aquest enllaç, i també les preguntes freqüents (FAQS) AQUÍ.

Consulteu al calendari fiscal amb motiu de la Covid-19 a Sevac

S’amplien els terminis de pagament d’impostos i taxes per pal·liar els  efectes de la crisi.

 

D’entre les accions adoptades  davant la crisi econòmica del coronavirus, l’Ajuntament ha modificat el calendari fiscal previst per aquest any 2020.

 

Podeu consultar-ne la informació actualitzada a la següent taula:

 

Calendari fiscal1024 1

Continua obert el període de sol·licituds de l'Ingrés Mínim Vital

El govern espanyol va aprovar aquesta primavera l'Ingrés Mínim Vital, un ajut econòmic que pretén prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència sense prous recursos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques.

Aquesta prestació va dirigida a persones d'entre 23 i 65 anys, que cobren menys de 462 euros mensuals, i que tenen residència legat i efectiva a Espanya des de fa almenys un any ininterromput. Queden fora d'aquesta sol·licitud, però, persones en situacions de violència de gènere o de tràfic amb finalitats d'explotació sexual.

Els ajuts es poden sol·licitar des del 15 de juny mitjanánt la seu electrònica de la Seguretat Social i sense necessitat de certificat digital. En cas de necessitar-ho, des dels Serveis Socials de l'Ajuntament i de la Mancomunitat es facilitarà informació sobre com sol·licitar l'ajut i els documents que s'han d'aportar, tot i que haurà de ser la persona interessada qui formalitzi la sol·licitud online o demanant cita prèvia a l'Oficina de Seguretat Social de Vic.

El Ministeri ha obert també un simulador online que permet comprovar si la persona o família es pot beneficiar d'aquest ajut i amb quin import.

Subvencions per contractar personal d’atenció a la gent gran o dependent

El Departament de Treball busca generar llocs de treball en l’àmbit de la cura domiciliària de les persones grans o dependents. Per aquest motiu s’ofereix una subvenció per a contractar, per un mínim de 12 mesos, professionals que en els darrers dos anys no hagin sigut donats d’alta a la Seguretat Social.

La subvenció, en el cas que el contracte sigui a jornada completa, pot ser de fins a 2.685 €, que és el cost de la quota de Seguretat Social de tot un any.

Qui pot optar-hi?

Per poder obtenir la subvenció, cal ser major d’edat, residir i estar empadronat a Catalunya, estar al corrent de totes les obligacions tributàries i que els ingressos bruts anuals de la unitat familiar compleixin uns llindars. Els llindars es poden consultar en aquest enllaç: consulta'ls. A més, cal que la persona a contractar també compleixi uns requisits.

Qui pot ser contractat/da?

Cal que la persona contractada no hagi sigut donada d’alta a la Seguretat Social durant els últims dos anys i, a més, cal tenir nacionalitat espanyola o d’un país de la Unió Europea. En cas contrari, han de ser titulars d’una autorització de residència o bé acreditar tres anys de residència a Espanya, no tenir cap mena d’antecedents penals, i disposar de l’informe INF02 de la Generalitat.

Les sol·licituds es podran presentar properament de forma telemàtica, a través d’un formulari electrònic que s’activarà a la web del Departament de Treball.

Les sol·licituds s’estudiaran segons l’ordre cronològic de presentació.

Més informació AQUÍ.

Revisió ITV de vehicles agrícoles i ciclomotors

Revisió ITV de vehicles agrícoles i ciclomotors

 

De 9 a 15 h, el proper 17 de setembre de 2002 al carrer Bellida s/n, de Seva.

 

Les persones que hagin de passar la inspecció hauran de RESERVAR HORA a través del web: www.citaprevia.cat o bé trucant al telèfon 972 49 29 12.

 

El cost de Ia ITV serà l’establert segones les tarif3es aprovades per la Generalitat de Catalunya. La recepció de vehicles es realitza fins a 15 minuts abans de la finalització del servei.

Aprovació de mesures econòmiques d’ajut a empreses, professionals, autònoms i famílies del municipi de Seva afectats per la crisi de la covid-19

A la sessió ordinària del Ple del dia 8 de juny de 2020 va ser ratificada la modificació de crèdit 5/2020 aprovada per Decret d'Alcaldia de data 2 de juny, amb la modalitat de crèdit extraordinari mitjançant la utilització de romanent de tresoreria per un import total de 20.000 euros destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials que ha produït la crisi provocada per la COVID-19.

  • Ajut a empreses, comerç, autònoms

Concessions directes a empreses, professionals i autònoms que estiguin donats d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques del municipi de Seva, que tinguin llicència d'activitat al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per a dur-les a terme.

Es requereix poder justificar haver patit una davallada en la facturació d'almenys un 70% comparant els ingressos del mes de març 2020 amb els ingressos del mateix període de l'any 2019.

Les subvencions atorgades han d'anar destinades a cobrir o finançar qualsevol activitat necessària per a la reobertura o manteniment dels locals comercials, de serveis o centres de treball amb activitat empresarial.

La partida pressupostària establerta és d'un màxim de 15.000 euros i els ajuts poden anar des de 250 € per a autònoms fins a 600 € per a empreses de més de cinc treballadors. Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre atorgat per d'altres administracions sobre aquest mateix tema.

  • Ajut a famílies del municipi (2 tipus)

Concessió d'ajuts per import màxim de 5.000 euros, gestionada directament pels Serveis Socials adscrits a la Mancomunitat la Plana a qui l'Ajuntament de Seva té delegada la gestió, destinada a constituir aportació extraordinària als Serveis Socials municipals per a l'atenció a famílies que hagin resultats afectades econòmicament amb motiu de la crisi de la COVID-19. Així, totes les persones interessades en aquest ajut s'han de dirigir directament als Serveis Socials de la Mancomunitat.

Ajuts per a la realització de Casals d'Estiu per a infants de famílies en situació socioeconòmica desafavorida com a conseqüència de la COVID-19, residents al municipi. Partida específica de caràcter social de fins a 3.000 euros.

Les famílies destinatàries d'aquests ajudes són:

  • Infants de famílies en les que algun dels seus membres estigui o hagi patit una situació d'ERTO.
  • Infants de famílies on algun dels seus membres, assalariat o autònom, hagi perdut la feina.
  • Infants de famílies que acreditin una disminució d'ingressos superiors al 30% dels ingressos habituals.
  • Infants de famílies amb ingressos inferiors a 15.000 euros/any.

L'import unitari d'aquests ajuts ve a suposar el 50% del cost dels Casals i van en funció de si la inscripció és per una, dos o tres setmanes d'activitat, és a dir, de 20, 40 o 60 euros.

* El govern municipal espera poder extreure dades suficients per poder calibrar l'impacte de la pandèmia i així poder determinar obre d'altres possibles futures accions col·laboratives.

* Les sol·licituds es podran adreçar a l'Ajuntament via telemàtica o presencial.

Podeu consultar les bases reguladores a:

- Taulell d’anuncis de la Seu Electrònica

- OAC 93 884 01 11 ( de 9 a 14 h, de dilluns a divendres i de 15.30 a 19 h dilluns i dijous; juliol només dilluns tarda). 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter