Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes o que formin part d'una microempresa enfront la COVID-19

S'ha obert un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

Beneficiaris: Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Requisits per accedir-hi

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Més infromació AQUÍ

Seva al costat del sector de la restauració

L’Ajuntament de Seva posa en marxa una línia de subvencions dirigida a les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la restauració i es troben en situació socioeconòmica complicada com a conseqüència de les noves restriccions per la COVID-19. 

 

Així, l’Ajuntament ofereix subvencions al sector del comerç i la restauració per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid-19. Es tracta de donar un ajut directe al conjunt del teixit de restauració del municipi per poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el tancament, així com a les despeses a les que s’ha hagut de fer front per poder reiniciar les activitats dins el context actual.

 

L’import directe concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros. El termini de presentació de les sol·licituds serà del proper 16 de febrer fins el 15 de març de 2021.

 

CONSULTA LES BASES AQUÍ: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=286036&idens=826900000

Ajuts per fomentar la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

Es poden sol·licitar del 20 de gener al 20 de novembre de 2021

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) obre la línia d'ajuts per fomentar la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball. Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

Quins contractes se subvencionen?
Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Quines entitats poden demanar l'ajut i com?
Les persones físiques o jurídiques, i les comunitats de béns amb capacitat per a contractar laboralment amb centre de treball a Catalunya. 
La sol·licitud s'ha de fer telemàticament.Quins requisits ha de complir la persona que es contracta?

 • Ha de tenir més de 45 anys i estar en situació d'atur.
 • Ha d'estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
 • No ha d'haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

On es poden adreçar les consultes relacionades amb l'ajut?
Les entitats poden enviar un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents per establiments turístics 2021-2022

Ja ha sortit la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents. Es tracta d'ajuts per a finançar projectes de millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic. Aquests es concedeixen en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).

Qui se'n pot beneficiar?

Els/les titulars d'allotjament turístics operatius a Catalunya, que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin degudament habilitats en seu municipal. També les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna empresa turística.

Presentació de la sol·licitud

El període de presentació de sol·licituds serà de l’1 de gener de 2021 fins al 30 de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar de forma telemàtica per mitjà del formulari que estarà a disposició de les persones beneficiàries al web de l'ICF www.icf.cat, juntament amb la documentació que es preveu a la base 6.4 de les bases reguladores.

2a onada ajut a la restauració, centres d'estètica i bellesa i establiments en centres comercials

Nova subvenció en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Aquesta subvenció té la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que varen implicar la suspensió d’aquestes activitats.

Modificació de les bases

El manteniment de les restriccions i tancaments decretats per als sectors de la restauració i els establiments o locals de centres o recintes comercials requereix ampliar els recursos destinats a pal·liar els perjudicis econòmics derivats d’aquestes restriccions. És per això que el Departament d’Empresa i Coneixement ha modificat les bases de la convocatòria de subvencions adreçada a aquests sectors amb l’objectiu d’incrementar els imports dels ajuts i prioritzar que els rebin aquells qui no n’han rebut cap abans. Podeu consultar el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) que publica la modificació de les bases. En els propers dies s’obrirà la convocatòria.

Les quanties dels ajuts

 • Bars, restaurants i cafeteries: aportació de 2.000 euros.
 • Centres d’estètica i bellesa: aportació de 1.500 euros.  
 • Comerços situats dins de centres o recintes comercials: aportació de 3.000 euros.

Únicament hauran de presentar sol·licitud els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, i els establiments de restauració i estètica que no van demanar la primera convocatòria de subvencions.

En el cas dels establiments que ja són beneficiaris de la primera línia d’ajuts a restauració, centres d’estètica i bellesa, es procedirà a un segon pagament automàtic de l’ajut sense haver de fer cap tràmit nou.

Es donarà prioritat en el pagament als beneficiaris que no hagin cobrat cap ajut.

Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

 

Davant d'uns efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 que s'estan allargant en el temps i que es manifesten amb una gran intensitat, es considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Per això s'ha aprovat un ajut extraordinari per tal d'afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant.

A qui va adreçat

 1. Les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física. No podran sol·licitar l'ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.
 2. Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d'una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d'un màxim de 3 socis). No podran sol·licitar l'ajut les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l'any 2019).
 3. Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran sol·licitar l'ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

Quantia de l'ajut
S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros. 

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Presentació de sol·licituds
El termini s'inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

La Generalitat ofereix subvencions per activitats de restauració, centres d'estètica i bellesa afectats per la COVID-19

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui dijous 22 d'octubre les bases reguladores per a les subvencions per a activitats de restauració, així com també dels centres d'estètica i bellesa que s'han vist afectats econòmicament per la COVID-19. Així, el termini de sol·licitud començarà demà divendres, 23 d'octubre, i estarà obert durant 15 dies naturals o fins que s'exhaureixi el pressupost.

Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, a través del Canal Empresa. S'haurà de presentar el model normalitzat de formulari de sol·licitud que es pot descarregar al web del CCAM un cop oberta la convocatòria.

Segons recullen les bases reguladores, es pot demanar ajut per qualsevol despesa que s'hagi produit des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2020 i de la qual se'n tingui factura, ja sigui de lloguer, subministrament, compra de productes o mercaderies, despeses de gestoria, etc.

Pots consultar les bases reguladores en aquest enllaç, i també les preguntes freqüents (FAQS) AQUÍ.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter