Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Ordenances fiscals de l'Ajuntament de Seva per al 2014

Ordenances fiscals de l'Ajuntament de Seva per al 2014

Les ordenances fiscals tenen com a objectiu garantir els ingressos necessaris al municipi per tal d'assegurar la prestació de serveis als ciutadans, adequant l'import dels tributs als costos de realització d'aquests serveis. Les ordenances fiscals aprovades per a l'exercici 2014 tenen la pretensió de garantir uns recursos suficients que permetin seguir prestant tots aquests serveis municipals i, alhora, de fer que la pressió fiscal al ciutadà tingui l'increment mínim. També es fan ressò de la situació familiar i laboral de determinats col·lectius als quals la solidaritat de tots ha d'ajudar a superar aquest moment de crisi que ens afecta.

En primer lloc, cal assenyalar que amb caràcter general l'increment nominal fiscal serà de l’1,75%, que és l'estimació prevista dels preus al consum de l’any 2013.

Pel que fa als tributs més habituals entre la majoria de la població, cal indicar el següent:

  • Ordenança 1  IBI: l'ordenança no es modifica. Cal assenyalar que el Ministeri d'Hisenda, en compliment de la Llei 16/2012, incrementarà els valors cadastrals del municipi en un 13% (la darrera actualització es va fer l'any 1983). No obstant això, ja no s'aplicarà el 10% de l'increment legal al tipus impositiu (Decret Rajoy) que es va aplicar els anys 2012 i 2013, amb la qual cosa l'increment real del tipus serà del 3%. Per part d'aquest municipi es manté la bonificació del 5% per als contribuents que tinguin domiciliada la seva quota d'IBI. 
  • Ordenança 3  Impost de vehicles:  l'increment és de l’1,75%. Es mantenen les bonificacions per als vehicles matriculats fa més de 25 anys i per als vehicles no contaminants (híbrids i elèctrics).
  • Ordenança 5  Plusvàlua: com a conseqüència de l'increment dels valors cadastrals, hem rebaixat el tipus impositiu del 30% al 26,62% per tal que l'increment real s'adeqüi a l’1,75%.
  • Ordenança 12 Taxa per gestió de residus: s'estableix la taxa per a habitatges en nucli urbà en 100 euros i la taxa per a habitatges en urbanitzacions en 122,60 euros.

La pretensió és que en un termini de cinc anys les tarifes siguin les mateixes a tot el municipi i fer-ho de manera que es mantingui l'equilibri en la cobertura del cost del servei.

Es mantenen totes les exempcions i reduccions de tarifa per a persones grans i aturades, així com també per a famílies nombroses i famílies monoparentals.

  • Ordenança 19 Taxa per ocupació del vol, sòl i subsòl de la via pública: s'afegeix l'epígraf E: “per a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires a les terrasses dels bars i/o altres establiments de 6 euros per m2/any”.
  • Taxa Centre de Dia: increment de l’1,75%.
  • Taxa Llar d'Infants: es redueix la Reserva de Places, la qual passa a 40 euros/mes. La resta de tarifes s'incrementa en un 1,75%.
  • Preu públic Parc i Piscines: s'estableixen una sèrie de modificacions i tipus d'abonaments que es detallen en un article a part. S'estableixen igualment diferents tipus de descomptes per a famílies nombroses i monoparentals. També hi ha un descompte del 10% per compra anticipada fins al mes d'abril.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter