Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Aprovació de mesures econòmiques d’ajut a empreses, professionals, autònoms i famílies del municipi de Seva afectats per la crisi de la covid-19

A la sessió ordinària del Ple del dia 8 de juny de 2020 va ser ratificada la modificació de crèdit 5/2020 aprovada per Decret d'Alcaldia de data 2 de juny, amb la modalitat de crèdit extraordinari mitjançant la utilització de romanent de tresoreria per un import total de 20.000 euros destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials que ha produït la crisi provocada per la COVID-19.

  • Ajut a empreses, comerç, autònoms

Concessions directes a empreses, professionals i autònoms que estiguin donats d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques del municipi de Seva, que tinguin llicència d'activitat al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per a dur-les a terme.

Es requereix poder justificar haver patit una davallada en la facturació d'almenys un 70% comparant els ingressos del mes de març 2020 amb els ingressos del mateix període de l'any 2019.

Les subvencions atorgades han d'anar destinades a cobrir o finançar qualsevol activitat necessària per a la reobertura o manteniment dels locals comercials, de serveis o centres de treball amb activitat empresarial.

La partida pressupostària establerta és d'un màxim de 15.000 euros i els ajuts poden anar des de 250 € per a autònoms fins a 600 € per a empreses de més de cinc treballadors. Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre atorgat per d'altres administracions sobre aquest mateix tema.

  • Ajut a famílies del municipi (2 tipus)

Concessió d'ajuts per import màxim de 5.000 euros, gestionada directament pels Serveis Socials adscrits a la Mancomunitat la Plana a qui l'Ajuntament de Seva té delegada la gestió, destinada a constituir aportació extraordinària als Serveis Socials municipals per a l'atenció a famílies que hagin resultats afectades econòmicament amb motiu de la crisi de la COVID-19. Així, totes les persones interessades en aquest ajut s'han de dirigir directament als Serveis Socials de la Mancomunitat.

Ajuts per a la realització de Casals d'Estiu per a infants de famílies en situació socioeconòmica desafavorida com a conseqüència de la COVID-19, residents al municipi. Partida específica de caràcter social de fins a 3.000 euros.

Les famílies destinatàries d'aquests ajudes són:

  • Infants de famílies en les que algun dels seus membres estigui o hagi patit una situació d'ERTO.
  • Infants de famílies on algun dels seus membres, assalariat o autònom, hagi perdut la feina.
  • Infants de famílies que acreditin una disminució d'ingressos superiors al 30% dels ingressos habituals.
  • Infants de famílies amb ingressos inferiors a 15.000 euros/any.

L'import unitari d'aquests ajuts ve a suposar el 50% del cost dels Casals i van en funció de si la inscripció és per una, dos o tres setmanes d'activitat, és a dir, de 20, 40 o 60 euros.

* El govern municipal espera poder extreure dades suficients per poder calibrar l'impacte de la pandèmia i així poder determinar obre d'altres possibles futures accions col·laboratives.

* Les sol·licituds es podran adreçar a l'Ajuntament via telemàtica o presencial.

Podeu consultar les bases reguladores a:

- Taulell d’anuncis de la Seu Electrònica

- OAC 93 884 01 11 ( de 9 a 14 h, de dilluns a divendres i de 15.30 a 19 h dilluns i dijous; juliol només dilluns tarda). 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter