Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial

El DOGC ha publicat aquest dijous les bases i la convocatòria de les subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial. La partida destinada a aquests ajuts és de 10.852.000 euros. Per poder accedir als ajuts les empreses han de:

-Tenir menys de 49 treballadors
-Acreditar un descens vendes de mínim el 33% des del’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019
-Mantenir els llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020

Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juliol i es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

4 criteris per accedir a l'ajut:

1. Criteri territorial: es tindrà en compte la situació als 4 municipis de la Conca d'Òdena i els perjudicis a empreses amb vinculació a aquests municipis.
2. Criteri ERTO: es valoraran més les empreses que NO han presentat cap ERTO.
3. Criteri de facturació i ocupació: a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.
4. Criteri afectació sectorial: s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector d’activitat.

Què necessito per presentar l’ajut?

Omplir el formulari que trobareu a l’enllaç del Canal Empresa. No cal adjuntar cap documentació (la memòria de l’activitat i l’afectació COVID-19 a l’empresa són camps autoeditables en el propi formulari). La Direcció General d’Indústria i la Intervenció Delegada ja comprovarà la veracitat de les dades i de les declaracions responsables formulades. 

Què necessito per presentar l’ajut?

Omplir el formulari que trobareu a l’enllaç del Canal Empresa. No cal adjuntar cap documentació (la memòria de l’activitat i l’afectació COVID-19 a l’empresa són camps autoeditables en el propi formulari). La Direcció General d’Indústria i la Intervenció Delegada ja comprovarà la veracitat de les dades i de les declaracions responsables formulades.

Quina informació haig d’incloure en el formulari?

Tota la que s’indica com obligatòria de formalitzar i detallar tant en relació al nombre de treballadors, la facturació, la reducció de la facturació en el període indicat i, en especial, la que detalla la memòria de l’empresa i activitat. A més, també s’ha de detallar l’afectació de la pandèmia COVID-19, per la qual, dins del propi formulari, s’han habilitat camps autoeditables de fins a 4.000 caràcters que es recomana que descriguin detalladament ambdues variables.

Cal adjuntar alguna documentació?

Només en el cas que, pel criteri territorial de valoració de la concurrència competitiva, es demani l’afectació d’un proveïdor de l’empresa ubicat en la zona de confinament de la Conca d’Òdena. Caldrà un certificat emès pel proveïdor esmentat.

Puc presentar l’ajut si no disposo de certificat digital?

La majoria d’empreses beneficiàries disposen de certificat digital per a la seva relació amb les AAPP. Però si no es disposa, Sí, es pot presentar utilitzant idCAT mòbil.

Com es pot sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital?

A partir del dilluns 15 de juny ja serà possible sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital aprovat pel govern espanyol en aquests darrers dies. Es podrà fer a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, en la que hi haurà un assistent virtual i també un telèfon d'atenció. A més, també es podrà enviar la documentació per correu postal.

Consulta tota la documentació necessària.

L'Ingrés Mínim Vital pretén garantir que tothom visqui amb uns mínims de qualitat de vida, i la quantitat dependrà de la situació personal i laboral de cadascú. Així, per a una persona adulta que visqui sola, la renta garantida serà de 462€/mes, mentre que s'incrementarà en 139 euros mensuals per cada persona adicional a la vivenda, arribant a un màxim de 1.015 €/mes. Les famílies monoparentals tindran un complement de 100€.

Els requisits que han de complir les persones o famílies per sol·licitar-lo són els següents:

 • Tenir entre 23 i 65 anys, o 18 anys si hi ha menors a càrrec.
 • Complir un any de residència legal a Espanya.
 • Haver viscut independentment almenys 1 any en el cas de famílies i 3 anys en el cas de persones soles.
 • En el cas d'unitats de convivència, haver-se format mínim 1 any abans de la sol·licitud.
 • Haver sol·licitat prèviament les prestacions a què es pogués tenir dret.
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha habilitat un simulador per a calcular la quantitat que rebria cadascú en la seva situació en relació a l'Ingrés Mínim Vital.

Ja es poden sol·licitar les ajudes de lloguer per la COVID-19

Es tracta d’una convocatòria extraordinària per ajudar pagar el lloguer de 6 mensualitats (d’abril a setembre) a famílies amb dificultats sobrevingudes per la crisi sanitària. Els ajuts s’atorgaran PER ORDRE D’ARRIBADA fins a EXHAURIR PRESSUPOST (14,5 milions).

Com es pot tramitar? 

Les sol·licituds es fan telemàticament a: https://bit.ly/3bIO8LC.

Més informació:

 • Mancomunitat (93 812 54 45)
 • Agència de l’Habitatge de Catalunya, al 900.922.841 (de 9 a 14 h).

Quins són els requisits?

1. Que qualsevol dels membres de la Unitat Familiar:

 • Passi a estar en situació d’atur
 • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
 • Reducció de la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari
 • Altres motius que suposin pèrdua d’ingressos

2. Que tinguin residència legal a Catalunya.

3. Que el sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

4. Que el conjunt dels ingressos mensuals de la Unitat Familiar, en el mes anterior a la sol·licitud, no siguin superiors a 1.613,52 €.

 •  2.151,36€ quan la UF, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
 • 2.689,20€ si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat. Aquests ingressos màxim es podran incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o 80,67€ per fill, si la família és monoparental.

5. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la Unitat Familiar.

6. Que el sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que sigui el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la Unitat Familiar del sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat per beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.

 

La Mancomunitat mantindrà els ajuts al lloguer per a persones +65

El Servei d’Habitatge de la Mancomunitat la Plana vetllarà perquè les unitats de convivència que van sol·licitar una subvenció per al pagament del lloguer durant el 2019 la puguin mantenir també per aquest primer trimestre de 2020.

Des de la pròpia mancomunitat es contactarà telefònicament i per correu electrònic amb totes les persones beneficiàries per facilitar els tràmits i per tal que puguin rebre directament la subvenció.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vol mantenir les subvencions per al pagament del lloguer per al primer trimestre del 2020, per tal de donar resposta a les dificultats que pateixen aquests col·lectius més vulnerables, i que es poden veure agreujades amb la situació d’excepcionalitat actual deguda al coronavirus.

Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut econòmic de fins a 2.000 euros per a les persones autònomes

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar d’unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats.

Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.

L’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor arriba a Seva

El servei és gratuït i es prestarà dijous 25 d’abril, de 10:30 h. a 11.30 h., a la plaça de la Creu

L’Ajuntament de Seva i la Diputació de Barcelona organitzen dijous 25 d’abril (de 10:30 h. a 11.30 h.) una visita al municipi de l’Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor. El servei és gratuït i s’instal·larà a la plaça de la Creu.

L’Oficina oferirà a càrrec de tècnics de la Diputació assessorament personalitzat en aquelles qüestions o dubtes relacionades amb l’àmbit del:

 • Consum
 • Comerç
 • Drets dels consumidors
 • Compra lloguer habitatge
 • Serveis Bancaris
 • Vehicles
 • Etiquetatge i garanties productes
 • Serveis post-venta
 • Assegurances
 • Viatges

0001

Comprar a les botigues de Seva té premi!

L’Ajuntament organitza el sorteig de dues paneres i reparteix centenars de vals de descompte per incentivar les compres als establiments de la vila


Amb la finalitat de donar impuls al comerç local durant la campanya comercial de Nadal i Reis, la regidoria de Comerç, amb la col·laboració de les botigues de la vila, organitza el sorteig de dues paneres amb productes cedits pels comerciants. També repartirà 5 vals de 20€, 60 vals de 10€, i 225 vals de 5€ per realitzar compres en els establiments comercials de Seva, així com premis específics cedits pels comerços participants.

Per participar en aquesta promoció només caldrà realitzar compres als establiments adherits, fàcilment identificables perquè disposaran d’un cartell acreditatiu. L’Ajuntament farà entrega d’unes butlletes de format “rasca” de premi instantani i els establiments participants hauran de fer entrega d’aquest rasca a cada client. Els vals s’hauran de gastar als establiments corresponents com a molt tard el dijous 28 de febrer de 2019.

La regidora de comerç, Anna Soler, ha explicat que “reafirmem el compromís al suport del comerç local per la campanya de Nadal 2018 amb aquesta iniciativa que pretén fomentar i dinamitzar el comerç local per impulsar el consum al municipi i promocionar el producte local”.

Si voleu més informació, podeu consultar les bases del projecte.

 

cartell SEVA v3 1

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter