Notícies d'ensenyament a l'Ajuntament de Seva

L’escola Farigola ja disposa d’un menjador ventilat

 • L’empresa Giacomini amb seu a Seva, ha regalat dos novedosos aparells de renovació i recuperació de l’aire per al menjador de l’escola Farigola

Els reis han arribat abans d’hora a l’escola Farigola amb un regal molt esperat i d’un ús diari. Actualment tota la comunitat educativa disposa de dos novedosos aparells de renovació de l’aire i recuperació del calor de forma activa, que els permetrà no haver de tenir les finestres obertes per ventilar l’espai, ara que arriba el fred i que la ventilació és necessària com a mesura per frenar la pandèmia de la COVD19.

Els aparells són una donació de l’empresa local Giacomini, dedicada al món de la calefacció i especialitzada en terres radiants, que fa més de vint anys que té a Seva la seu de la seva filial Italiana a l’Estat

La donació és fruit de la col·laboració entre l’empresa i la regidora d’Educació, Núria Busquets, que en recerca de solucions per l’actual situació va contactar amb ells per intentar millorar la situació del menjador, espai on els alumnes pel fet de menjar, van sense mascaretes tota l’estona, i fins ara la solució era obrir les finestres. Doncs ara, la situació canvia dràsticament perquè es poden assegurar totes les mesures de ventilació sense haver de tenir les finestres obertes i no passar el fred que al mes en el qual ens trobem es fa notar de valent.

Des del consistori, i en especial la regidora Núria Busquets, vol agrair la col·laboració i la donació de l’empresa Giacomini per fer realitat una millora substancial en l’educació dels nostres fills. També es vol agrair a l’empresa Vilgri que instal·larà un embellidor gratuïtament per acabar de arrodonir l’actuació.

Nou horari al Punt Jove El Refugi

El Punt Jove El Refugi modifica els seus horaris a partir d'aquest divendres 2 d'octubre. A partir d'ara, el Punt Jove estarà obert dos dies a la setmana, tant el dimecres com el divendres, a la tarda. L'horari concret serà des de les quatre de la tarda i fins a les set del vespre. Aquest curs s'ha canviat l'horari perquè es creu que durant l'hivern és més adient fer de 16 a 19 h que no pas de 17 a 20 hores.

Més enllà dels dies de Punt Jove obert, els dimarts i els dijous es durà a terme el projecte de l'Aula d'estudi, destinat a alumnes de 5è de Primària a 4t d’ESO per a fer reforç escolar i treballar aspectes com organització i altres claus en la transició cap a la ESO. Els horaris de l'Aula d'estudi seran de 16.15 fins a les 19.40 hores.

Tornem a l'escola Farigola

El mes de setembre significa sempre el retorn a la rutina. S'acaben les vacances per a adults, però també per als més joves, que tornen a l'escola per seguir treballant en el seu futur. Enguany, però, les circumstàncies que es viuen per la pandèmia de la COVID-19 obliguen a repensar un inici escolar diferent. Aquest dimecres, 9 de setembre, el PROCICAT ha aprovat que tots els alumnes de més de 6 anys hauran de dur la mascareta en tot moment, com a mínim durant les primeres dues setmanes de curs, fins que es consideri al conjunt de la classe com a un grup estable. A més, s'ha actualitzat el llistat de símptomes per a determinar un possible cas de coronavirus. A dia d'avui els símptomes que es poden considerar relacionats amb el coronavirus són els següents:

 • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll*
 • Refredat nasal*
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només es consideraran símptomes potencials de COVID-19 quan també hi hagi manifestacions d'altres símptomes.

A més, amb la voluntat d'assegurar la salut de totes les persones que faran ús del centre en el dia a dia, el personal de l'Escola Farigola ha elaborat un pla d'obertura per aquest curs 2020/21.

A partir del dilluns vinent, 14 de setembre, començaran el curs un total de 124 alumnes.

Educació Infantil

En el cas d'Educació Infantil n'hi haurà 27, que es dividiran en dos grups estables de 13 i 14 alumnes respectivament. Els dos grups, que s'anomenaran la Menta i el Romaní, estaran ben definits i controlats perquè en cas d'un contagi el Departament de Salut pugui fer millor un cribatge i determinar quins infants i adults han esdevingut realment un contacte estret. Pel que fa al dia a dia, els dos grups d'Educació Infantil tindran a disposició les 3 aules d'infantil equipades amb propostes educatives diferents i cada setmana aniran rotant d'aula, perquè així puguin gaudir i passar per totes les propostes. A més, el pati petit també comptarà amb propostes educatives.

Un cop el PROCICAT doni permís, les tutores d'Infantil no utilitzaran mascareta, però la resta de mestres que intervinguin amb els infants sí que ho faran amb l'objectiu de poder garantir una traçabilitat en cas de contagi.

Educació Primària

En el cas d'Educació Primària, tots els cursos tindran menys de 20 alumnes, a excepció de 4t, que es dividirà en dos grups estables i controlats per facilitar els cribatges de Salut en cas de contagi.

Els grups estables es podran relacionar entre ells i treballar cooperativament. Pel que fa a l'ús de la mascareta, quan el PROCICAT ho permeti els i les mestres tutors/es d’un grup estable no hauran de dur mascareta amb els seus alumnes, però els mestres especialistes que passen per més d’un grup sí que caldrà que en portin. Amb tot, l’ús de la mascareta al centre es podrà veure afectat si la pandèmia evoluciona i empitjora a nivell municipal.

Entrades i sortides de l'escola

Pel que fa a les entrades i sortides del centre, es faran per tres portes diferents. Els alumnes d’Educació Infantil faran ús de la porta d’Infantil, mentre que Primària entrarà per la porta principal (des de 1r fins a 4t) i pel costat de l'edifici del Polivalent (5è i 6è). A més, aquest curs els infants aniran directament a la seva aula, sense esperar-se a fora i portant mascareta fins a ser dins l’aula.

El Punt Jove seguirà oferint el servei d'aula d'estudi

Durant el curs 2020/21, el Punt Jove El Refugi de Seva continuarà oferint el servei d'Aula d'estudi, un projecte de reforç escolar i tècniques d'estudi. En aquest nou curs, les atencions començaran a partir del dijous 1 d'octubre i es faran els dimarts i els dijous de 17 a 20 h. Per a treballar, s'organitzaran diferents grups en funció de l'edat.

Tots aquells i aquelles joves que estiguin cursant entre 5è de primària i 4t d'ESO i que tinguin interès en fer ús d'aquest servei es poden inscriure des del 7 fins al 21 de setembre. Durant la primera setmana, del 7 al 14, es podrà fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, mentre que durant la setmana del 15 al 21 de setembre es podrà fer al Punt Jove El Refugi.

Per a més informació, es pot trucar al 93.884.01.11 i el 696.984.822. També es pot enviar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Contractació temporal de 2 educadores d’Escola Bressol i creació d’una borsa de treball a Seva

La present convocatòria de selecció es la contractació temporal de 2 educadores d’escola bressol i creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents, inajornables i temporals de llocs de treball que es puguin produir en aquesta Administració. 

 • Una educadora a jornada completa i una educadora a jornada parcial. 

La tramitació del present procediment s’ha acordat realitzar-lo per la via d’urgència. 

Consulteu les bases AQUÍ

Característiques i funcions

-Denominació: Educador/a infantil a jornada completa. 

-Grup classificació: C1 

-Requisits: Acreditar que s’està en possessió de qualsevol de les titulacions següents: 

 • Tècnic/a Superior en educació infantil (CFGS); 
 • Tècnic especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 
 • Grau o diplomatura en magisteri d’educació infantil. 
 • Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació. 

-Certificat: Nivell C1 de Català o equivalent. 

-Import anual: 20.853,56 Euros bruts. 14 pagues. 

-Jornada: Completa 

-Denominació: Educador/a infantil a jornada parcial. 

-Grup classificació: C1 

-Requisits: Acreditar que s’està en possessió de qualsevol de les titulacions següents: 

 • Tècnic/a Superior en educació infantil (CFGS). 
 • Tècnic especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 
 • Grau o diplomatura en magisteri d’educació infantil. 
 • Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació. 

-Certificat: Nivell C1 de Català o equivalent. 

-Import anual: 16.683,52 Euros bruts anuals.14 pagues. 

-Jornada: parcial. 6 hores diàries. Horari d’acord amb les necessitats del servei. 

Inici del contracte: 2 de setembre de 2020 i finalització el 15 de juliol de 2021. 

4.Requisits de participació

Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions generals següents: 

a) Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 

No obstant l’anterior, els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea poden accedir d’acord amb els requisits determinats per la normativa específica. En idèntiques condicions poden accedir els ciutadans dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la comunitat Europea. 

b) Tenir 16 anys complerts i no excedir de l’edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d’instàncies. 

c) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Títol de Tècnic/a superior en Educació infantil o de qualsevol altre títol declarat equivalent; títol de diplomat/da en Magisteri, especialitat en Educació infantil o títol de grau equivalent. 

En es supòsit de presentar un títol equivalent als exigits, l’aspirant haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si no s’aporta un títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a l’aspirant aportar la certificació acreditativa de la seva validesa i homologació corresponent a la titulació aportada. 

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi al normal desenvolupament de les funcions corresponents ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo forma permanent o transitòria.

e) No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei en Administracions Públiques, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. 

f) Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. 

Presentació de sol·licituds i termini. 

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’ajuntament, carrer de Dalt, núm. 5, de Seva, de dilluns a divendres en horari de 09:00 a 14:00, i el dilluns i dijous també de 16:30 a 19:00 hores, o per la seu electrònica de l’ajuntament (www.seva.cat) segons les formes establertes a l’art. 38.4 de la Llei 39/2015 LPACAP, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent a la de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar: 

a) Instància de Sol·licitud, degudament signada per la persona aspirant, que indiqui clarament el lloc de treball al qual s’opta. 

Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions o adequacions de temps i mitjans materials necessàries per a la realització de les proves d’aquest procés. 

b) Còpia del DNI 

c) Còpia del certificat de la Junta Permanent de Català, o equivalent, corresponent al nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria. 

d) Títol acadèmic requerit per participar en el procés. 

e) Currículum vitae de l’aspirant. 

f) Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar la fase de concurs, d’acord amb els barems especificats a la base 8 d’aquesta convocatòria. Per acreditar l’experiència caldrà aportar informe de vida laboral i certificats de l’empresa o administració pública corresponent. 

g) Declaració responsable de complir amb els requisits exigits a la base quarta de la convocatòria per al lloc de treball sol·licitat. 

La veritat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa. 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu d’acord amb la normativa vigent. 

Els mèrits s’han d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud per participar en el procés selectiu. 

L’experiència professional s’acreditarà amb l’informe de vida laboral, acompanyat de certificació de l’empresa o l’administració pública corresponent, en el que s’especificaran els serveis prestats, la categoria professional, les funcions, el període de temps i el règim de dedicació; o de fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball, o rebuts salarials on constin les dades esmentades. 

L’acreditació de la formació es farà mitjançant certificació oficial acreditativa dels títols expedits per l’organisme o centre corresponent que ha impartit els cursos, o fotocòpia compulsada dels mateixos, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifiqui en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. 

Els aspirants faran constar a la instància els mèrits que al·leguen per tal de ser valorats en la fase de concurs i n’adjuntaran la documentació acreditativa. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. 

Cursos de monitor/a i director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil

La Mancomunitat La Plana ha organitzat per aquest estiu diferents cursos de formació per a tots aquells i aquelles joves, d'entre 16 i 29 anys, que vulguin formar-se com a monitor/a o director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

2 cursos de premonitor/a (joves de 16 i 17 anys)

Es faran del 6 al 10 de juliol, de 9 a 13 h, al Centre Cultural Can Costa i Font (Taradell) i a l'Espai Muriel Casals (Tona).

Totalment gratuïts per a persones de Seva i altres pobles de la Mancomunitat.

Preinscipcions online, fins al 26 de juny.

La inscripció, entregant presencialment al Punt Jove (amb cita prèvia) un formulari que s'enviarà després del període de preinscripció.

Curs de monitor/a i curs de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil

Subvenció del 30% del cost de la formació de monitor/a o director/a de lleure infantil i juvenil. La subvenció es pot sol·licitar en aquest enllaç: AQUÍ.

El curs de monitor/a requerirà 310 hores (150 h de teoria i 160 h de pràctica).

El curs de director/a requerirà 410 hores (290 h de teoria i 120 h de pràctica).

L'Escola Farigola ofereix una jornada de portes obertes virtual

L'Escola Farigola ofereix la possibilitat de gaudir d'una jornada de portes obertes de forma virtual. Davant la impossibilitat de fer-la presencial, l'equip de l'escola ha preparat un vídeo que explica, detalla i mostra tots els espais i recursos dels que disposa el centre. El vídeo es pot visualitzar en aquest enllaç.

D'altra banda, aquest dijous 14 de maig es farà una reunió online amb mestres d'Educació Infantil i també l'equip directiu de l'Escola. Totes aquelles persones que estiguin interessades en participar-hi podran fer-ho a partir d'aquest enllaç: https://meet.google.com/wjf-wymj-nmm. La reunió està programada per dijous 14 de maig a les 18 h.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter