Notícies d'ensenyament a l'Ajuntament de Seva

Contractació temporal de 2 educadores d’Escola Bressol i creació d’una borsa de treball a Seva

La present convocatòria de selecció es la contractació temporal de 2 educadores d’escola bressol i creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents, inajornables i temporals de llocs de treball que es puguin produir en aquesta Administració. 

 • Una educadora a jornada completa i una educadora a jornada parcial. 

La tramitació del present procediment s’ha acordat realitzar-lo per la via d’urgència. 

Consulteu les bases AQUÍ

Característiques i funcions

-Denominació: Educador/a infantil a jornada completa. 

-Grup classificació: C1 

-Requisits: Acreditar que s’està en possessió de qualsevol de les titulacions següents: 

 • Tècnic/a Superior en educació infantil (CFGS); 
 • Tècnic especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 
 • Grau o diplomatura en magisteri d’educació infantil. 
 • Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació. 

-Certificat: Nivell C1 de Català o equivalent. 

-Import anual: 20.853,56 Euros bruts. 14 pagues. 

-Jornada: Completa 

-Denominació: Educador/a infantil a jornada parcial. 

-Grup classificació: C1 

-Requisits: Acreditar que s’està en possessió de qualsevol de les titulacions següents: 

 • Tècnic/a Superior en educació infantil (CFGS). 
 • Tècnic especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 
 • Grau o diplomatura en magisteri d’educació infantil. 
 • Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació. 

-Certificat: Nivell C1 de Català o equivalent. 

-Import anual: 16.683,52 Euros bruts anuals.14 pagues. 

-Jornada: parcial. 6 hores diàries. Horari d’acord amb les necessitats del servei. 

Inici del contracte: 2 de setembre de 2020 i finalització el 15 de juliol de 2021. 

4.Requisits de participació

Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions generals següents: 

a) Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 

No obstant l’anterior, els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea poden accedir d’acord amb els requisits determinats per la normativa específica. En idèntiques condicions poden accedir els ciutadans dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la comunitat Europea. 

b) Tenir 16 anys complerts i no excedir de l’edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d’instàncies. 

c) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Títol de Tècnic/a superior en Educació infantil o de qualsevol altre títol declarat equivalent; títol de diplomat/da en Magisteri, especialitat en Educació infantil o títol de grau equivalent. 

En es supòsit de presentar un títol equivalent als exigits, l’aspirant haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si no s’aporta un títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a l’aspirant aportar la certificació acreditativa de la seva validesa i homologació corresponent a la titulació aportada. 

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi al normal desenvolupament de les funcions corresponents ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo forma permanent o transitòria.

e) No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei en Administracions Públiques, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. 

f) Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. 

Presentació de sol·licituds i termini. 

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’ajuntament, carrer de Dalt, núm. 5, de Seva, de dilluns a divendres en horari de 09:00 a 14:00, i el dilluns i dijous també de 16:30 a 19:00 hores, o per la seu electrònica de l’ajuntament (www.seva.cat) segons les formes establertes a l’art. 38.4 de la Llei 39/2015 LPACAP, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent a la de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar: 

a) Instància de Sol·licitud, degudament signada per la persona aspirant, que indiqui clarament el lloc de treball al qual s’opta. 

Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions o adequacions de temps i mitjans materials necessàries per a la realització de les proves d’aquest procés. 

b) Còpia del DNI 

c) Còpia del certificat de la Junta Permanent de Català, o equivalent, corresponent al nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria. 

d) Títol acadèmic requerit per participar en el procés. 

e) Currículum vitae de l’aspirant. 

f) Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar la fase de concurs, d’acord amb els barems especificats a la base 8 d’aquesta convocatòria. Per acreditar l’experiència caldrà aportar informe de vida laboral i certificats de l’empresa o administració pública corresponent. 

g) Declaració responsable de complir amb els requisits exigits a la base quarta de la convocatòria per al lloc de treball sol·licitat. 

La veritat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa. 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu d’acord amb la normativa vigent. 

Els mèrits s’han d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud per participar en el procés selectiu. 

L’experiència professional s’acreditarà amb l’informe de vida laboral, acompanyat de certificació de l’empresa o l’administració pública corresponent, en el que s’especificaran els serveis prestats, la categoria professional, les funcions, el període de temps i el règim de dedicació; o de fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball, o rebuts salarials on constin les dades esmentades. 

L’acreditació de la formació es farà mitjançant certificació oficial acreditativa dels títols expedits per l’organisme o centre corresponent que ha impartit els cursos, o fotocòpia compulsada dels mateixos, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifiqui en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. 

Els aspirants faran constar a la instància els mèrits que al·leguen per tal de ser valorats en la fase de concurs i n’adjuntaran la documentació acreditativa. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. 

Cursos de monitor/a i director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil

La Mancomunitat La Plana ha organitzat per aquest estiu diferents cursos de formació per a tots aquells i aquelles joves, d'entre 16 i 29 anys, que vulguin formar-se com a monitor/a o director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

2 cursos de premonitor/a (joves de 16 i 17 anys)

Es faran del 6 al 10 de juliol, de 9 a 13 h, al Centre Cultural Can Costa i Font (Taradell) i a l'Espai Muriel Casals (Tona).

Totalment gratuïts per a persones de Seva i altres pobles de la Mancomunitat.

Preinscipcions online, fins al 26 de juny.

La inscripció, entregant presencialment al Punt Jove (amb cita prèvia) un formulari que s'enviarà després del període de preinscripció.

Curs de monitor/a i curs de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil

Subvenció del 30% del cost de la formació de monitor/a o director/a de lleure infantil i juvenil. La subvenció es pot sol·licitar en aquest enllaç: AQUÍ.

El curs de monitor/a requerirà 310 hores (150 h de teoria i 160 h de pràctica).

El curs de director/a requerirà 410 hores (290 h de teoria i 120 h de pràctica).

L'Escola Farigola ofereix una jornada de portes obertes virtual

L'Escola Farigola ofereix la possibilitat de gaudir d'una jornada de portes obertes de forma virtual. Davant la impossibilitat de fer-la presencial, l'equip de l'escola ha preparat un vídeo que explica, detalla i mostra tots els espais i recursos dels que disposa el centre. El vídeo es pot visualitzar en aquest enllaç.

D'altra banda, aquest dijous 14 de maig es farà una reunió online amb mestres d'Educació Infantil i també l'equip directiu de l'Escola. Totes aquelles persones que estiguin interessades en participar-hi podran fer-ho a partir d'aquest enllaç: https://meet.google.com/wjf-wymj-nmm. La reunió està programada per dijous 14 de maig a les 18 h.

L'Escola Bressol especifica com fer la preinscripció escolar

Del 13 al 22 de maig es podrà realitzar la preinscripció escolar. En el cas de l'Escola Bressol, la pròpia escola ha fet públic avui divendres com s'haurà de fer tot el procediment en el seu cas.

A la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat de tràmits i documentació, hi ha habilitat un apartat per descarregar un model de sol·licitud per omplir. S'haurà de presentar juntament amb una fotocòpia del llibre de família i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

Per a més informació, es pot contactar al 696 52 41 66.

preinscripcions escola bressol

La preinscripció escolar, del 13 al 22 de maig

La setmana que ve comença la preinscripció escolar per a educació infantil, primària i ESO. Serà entre el dimecres 13 i el divendres 22 de maig. Tots els tràmits seran en línia, per evitar desplaçaments als centres:

 1. A través d'un formulari
 2. Enviant per correu electrònic la documentació al centre que s'hagi demanat en primera opció

Si teniu problemes, també podreu fer-ho presencialment entre el 19 i el 22 de maig, però només amb cita prèvia, que es podrà demanar a partir del dia 13 trucant al centre triat en primera opció o per internet.

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, aquestes són les dates:

 • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny
 • FP, arts plàstiques i disseny (grau mitjà): del 2 al 8 de juny
 • FP, arts plàstiques i disseny (grau superior): del 10 al 17 de juny

A l’espera de tenir un estiu molt actiu!

A l’espera de superar la situació actual en la que vivim, diverses entitats i clubs esportius del municipi organitzaran com cada any casals i campus d’estiu. Així, els més joves del poble tindran múltiples opcions per entretenir-se durant les setmanes d’estiu. 

Alguns d’ells, com els esportius, ja tenen dates! El campus de futbol celebrarà la seva 5a edició del 22 de juny al 31 de juliol. Per les persones interessades, les inscripcions es poden fer del 25 de març al 18 de juny, escrivint al whatsapp 693.99.25.23 o al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

D’altra banda, pels que prefereixin el casal del CPA Seva, també es farà del 22 de juny al 31 de juliol des de les nou del matí fins a dos quarts de cinc de la tarda. Es pot sol·licitar informació a les xarxes socials del club.

En el cas de l’Hípica Iriscar, s’oferiran dos casals: el d’equitació i el de granja. Tots dos tindran dues dates diferents: del 25 de juny al 7 d’agost, i del 24 d’agost a l’11 de setembre. Per a més informació, es pot contactar al whatsapp 697.447.085, a l’instagram del club o al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Una altra alternativa és el Tipicamp. Es tracta d'un casal on es treballarà la natura i que està dirigit a infants a partir de 6 anys. Es farà del 13 al 31 de juliol de 17 a 19 h. També s'oferiran classes de reforç, anglès i servei de cangur. Per a més informació contactar a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Per últim, el casal de l’Escola no té les dates confirmades encara, però s’espera que en breu estiguin definides i es puguin fer públiques a les xarxes de l’Ajuntament.

Les dates dels casals queden subjectes a possibles canvis per restriccions o decisions dels governs català i espanyol en relació a la COVID-19.

campus futbolcasal estiucasal estiu 2casal estiu cpa sevacasalWhatsApp Image 2020 04 23 at 20.27.10

Seva, Taradell, Santa Eugènia de Berga i Viladrau creen el I Premi Anastasi Aranda

Seva ha participat en la creació del I Premi Anastasi Aranda, juntament amb els municipis de Taradell, Santa Eugència de Berga i Viladrau. Aquest premi pretén reconèixer la tasca a l'estudiant de batxillerat que aconsegueixi realtizar el millor treball de recerca.

Fins al 2 de juny, podran presentar-se tots els treballs que compleixin amb les bases d'aquesta primera edició del concurs. El premi per a la persona guanyadora serà de 1.200€ i es lliurarà el 20 de juny, a les 11 h, a la sala de plens de l'Ajuntament de Taradell (si les condicions per la Covid-19 així ho permeten).

A continuació, s'expliquen les bases d'aquesta primera edició del concurs.

23

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: de dilluns a divendres 9h a 14h. Dilluns i dijous de 15,30h a 19h

-Juliol: de 9h a 14h. dilluns a divendres de 15,30h a 19h

-Agost: de dilluns a divendres 9 a 14h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter