Notícies d'ensenyament a l'Ajuntament de Seva

Contractació temporal de 2 educadores d’Escola Bressol i creació d’una borsa de treball a Seva

La present convocatòria de selecció es la contractació temporal de 2 educadores d’escola bressol i creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents, inajornables i temporals de llocs de treball que es puguin produir en aquesta Administració. 

  • Una educadora a jornada completa i una educadora a jornada parcial. 

La tramitació del present procediment s’ha acordat realitzar-lo per la via d’urgència. 

Consulteu les bases AQUÍ

Característiques i funcions

-Denominació: Educador/a infantil a jornada completa. 

-Grup classificació: C1 

-Requisits: Acreditar que s’està en possessió de qualsevol de les titulacions següents: 

  • Tècnic/a Superior en educació infantil (CFGS); 
  • Tècnic especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 
  • Grau o diplomatura en magisteri d’educació infantil. 
  • Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació. 

-Certificat: Nivell C1 de Català o equivalent. 

-Import anual: 20.853,56 Euros bruts. 14 pagues. 

-Jornada: Completa 

-Denominació: Educador/a infantil a jornada parcial. 

-Grup classificació: C1 

-Requisits: Acreditar que s’està en possessió de qualsevol de les titulacions següents: 

  • Tècnic/a Superior en educació infantil (CFGS). 
  • Tècnic especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 
  • Grau o diplomatura en magisteri d’educació infantil. 
  • Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació. 

-Certificat: Nivell C1 de Català o equivalent. 

-Import anual: 16.683,52 Euros bruts anuals.14 pagues. 

-Jornada: parcial. 6 hores diàries. Horari d’acord amb les necessitats del servei. 

Inici del contracte: 2 de setembre de 2020 i finalització el 15 de juliol de 2021. 

4.Requisits de participació

Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions generals següents: 

a) Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 

No obstant l’anterior, els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea poden accedir d’acord amb els requisits determinats per la normativa específica. En idèntiques condicions poden accedir els ciutadans dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la comunitat Europea. 

b) Tenir 16 anys complerts i no excedir de l’edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d’instàncies. 

c) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Títol de Tècnic/a superior en Educació infantil o de qualsevol altre títol declarat equivalent; títol de diplomat/da en Magisteri, especialitat en Educació infantil o títol de grau equivalent. 

En es supòsit de presentar un títol equivalent als exigits, l’aspirant haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si no s’aporta un títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a l’aspirant aportar la certificació acreditativa de la seva validesa i homologació corresponent a la titulació aportada. 

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi al normal desenvolupament de les funcions corresponents ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo forma permanent o transitòria.

e) No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei en Administracions Públiques, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. 

f) Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. 

Presentació de sol·licituds i termini. 

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’ajuntament, carrer de Dalt, núm. 5, de Seva, de dilluns a divendres en horari de 09:00 a 14:00, i el dilluns i dijous també de 16:30 a 19:00 hores, o per la seu electrònica de l’ajuntament (www.seva.cat) segons les formes establertes a l’art. 38.4 de la Llei 39/2015 LPACAP, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent a la de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar: 

a) Instància de Sol·licitud, degudament signada per la persona aspirant, que indiqui clarament el lloc de treball al qual s’opta. 

Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions o adequacions de temps i mitjans materials necessàries per a la realització de les proves d’aquest procés. 

b) Còpia del DNI 

c) Còpia del certificat de la Junta Permanent de Català, o equivalent, corresponent al nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria. 

d) Títol acadèmic requerit per participar en el procés. 

e) Currículum vitae de l’aspirant. 

f) Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar la fase de concurs, d’acord amb els barems especificats a la base 8 d’aquesta convocatòria. Per acreditar l’experiència caldrà aportar informe de vida laboral i certificats de l’empresa o administració pública corresponent. 

g) Declaració responsable de complir amb els requisits exigits a la base quarta de la convocatòria per al lloc de treball sol·licitat. 

La veritat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa. 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu d’acord amb la normativa vigent. 

Els mèrits s’han d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud per participar en el procés selectiu. 

L’experiència professional s’acreditarà amb l’informe de vida laboral, acompanyat de certificació de l’empresa o l’administració pública corresponent, en el que s’especificaran els serveis prestats, la categoria professional, les funcions, el període de temps i el règim de dedicació; o de fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball, o rebuts salarials on constin les dades esmentades. 

L’acreditació de la formació es farà mitjançant certificació oficial acreditativa dels títols expedits per l’organisme o centre corresponent que ha impartit els cursos, o fotocòpia compulsada dels mateixos, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifiqui en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. 

Els aspirants faran constar a la instància els mèrits que al·leguen per tal de ser valorats en la fase de concurs i n’adjuntaran la documentació acreditativa. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter