Notícies d'esports de l'Ajuntament de Seva

Ja es poden sol·licitar les beques esportives 2015-2016 fins el 30 d'octubre

cromo-esports-tennis

Us informem que podeu presentar-vos a les ajudes econòmiques municipals d’esports pel curs 2015- 2016Període de presentació de sol·licituds va del 15 de setembre al 30 octubre. No s’acceptaran sol·licituds presentades fora de termini.

 Les ajudes econòmiques d’aquest programa fan referència a:

 • Beneficiaris: nens i nens empadronats a Seva
 • Activitats vinculades a l’esport

Per sol·licitar l’ajut és imprescindible:

 • Presentar la documentació i registrar-la a l’Ajuntament de Seva o concertar entrevista si es considera amb l’Educadora Social de l’Ajuntament dins el termini, trucant amb antelació al 93 812 54 45.
 • La documentació a presentar és la següent:

1. Volant de convivència

2. DNI, NIE de tots els membres de d’unitat de convivència

3. Ingressos econòmics de la unitat de convivència o Justificants d’ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat de convivència amb relació de parentiu amb els beneficiaris:

 • 3 últimes nòmines
 • Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i quantia
 • Certificat i rebut (pensió, RMI, PNC,...) en cas de percebre altres prestacions
 • Certificat d’inscripció com a demandant d’ocupació al servei d’Ocupació de (rebut) de recepció de la prestació, en cas de trobar-se a l’atur Catalunya i no perceptor de prestacions en cas d’estar a l’atur i no percebre cap prestació.
 • Carnet de família nombrosa (si és el cas)
 • Carnet de família monoparental (si és el cas)
 • Document acreditatiu de discapacitat d’algun dels membres de la unitat familiar (si és el cas)

4. Darrer rebut del lloguer o d’hipoteca de l’habitatge de residència de la persona beneficiària.

5. Import de la despesa de l’activitat a realitzar.

La resolució positiva o negativa està subjecte a l’aplicació dels barems econòmics i socials de Serveis Socials. El criteri econòmic orientatiu per optar a la beca és no superar 15.138’60 euros per renda familiar de 4 membres. Pendent d’aplicació de barems socials.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva