Noves bases per l’adjudicació de lloguers socials a Can Manyosa

Dijous, 14 de d’abril de 2022 a les 00:00

Amb l’objectiu de donar l’oportunitat a més usuaris, l’Ajuntament de Seva ha modificat les bases per sol·licitar l’accés als habitatges de lloguer social ubicats al carrer de Dalt, núm. 9 de Seva (Can Manyosa).

S’amplia l’edat d’accés, que era de 60 anys o més, a 50 anys o més.

Els habitatges tenen una capacitat de dues persones i una superfície d’entre 30 i 34 m2.

Les persones que ocupin aquests pisos hauran de presentar anualment les dades econòmiques i socials de la seva unitat de convivència. El preu del lloguer social inclou els subministraments (aigua, escombraries, electricitat i gas).

S’estableix un període de durada del contracte de lloguer d’1 any a comptar des de la data de signatura d'aquest. En el cas que quedin altres pisos sense ocupar i no hi hagi demanda, es valorarà la formalització d’un nou contracte amb els llogaters als quals se’ls hagi extingit el contracte.

Qui pot sol·licitar aquests habitatges?

Els lloguers es destinaran amb el següent ordre de preferència:

  • En primer lloc, persones de 60 anys o més, amb o sense parella, sempre que gaudeixin d’autonomia en el desenvolupament de la seva vida diària.
  • En segon lloc, persones d’entre 50 i 60 anys, amb o sense parella, família monoparental amb un fill menor o incapacitat a càrrec.

Requisits:

  • Els sol·licitants hauran de tenir plena capacitat d’obrar i hauran de gaudir d’unes condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma.
  • Els contractes únicament podran ser adjudicats a favor de persones físiques de nacionalitat espanyola, de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, així com de qualsevol altra nacionalitat amb permís de residència de l’estat espanyol.
  • Els habitatges objecte d’aquesta convocatòria s’han de destinar a residència habitual i permanent.
  • Les unitats de convivència han d’estar integrades per un mínim d’1 persona i un màxim de 2. Es considerarà unitat de convivència la persona o persones que resideixin a l’habitatge.
  • Els sol·licitants han de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a 23.999 €, ni inferiors a 7967,73 €. Els ingressos es computaran segons les normes reguladores de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
  • En el cas de persones residents a Seva, cal que acreditin la residència continuada mitjançant el volant d’empadronament en el municipi dels últims dos anys des de l’inici del procediment d’adjudicació.
  • Els sol·licitants hauran d’acreditar no ser titulars de ple domini o d’un dret real d’ús i gaudi sobre algun altre habitatge.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament de Seva i s’admetran mentre hi hagi habitatges disponibles. L’Ajuntament tindrà un termini d’un mes per revisar la documentació presentada i publicarà al tauler d’edictes i a la pàgina web municipal la llista provisional de sol·licituds admeses.

Posteriorment, s’obrirà un període de 10 dies perquè les persones sol·licitants puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes i, si s’escau, puguin completar o esmenar la documentació presentada. Un cop finalitzat aquest període, i a partir dels 15 dies següents es publicarà la llista definitiva.

Consulta a les bases adjuntes la documentació pertinent per formalitzar la sol·licitud.

 

Darrera actualització: 14.04.2022 | 14:05