Sol·licita les subvencions de lloguer per a majors de 65 anys

Dilluns, 28 de de febrer de 2022 a les 00:00

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya​ ha obert el termini de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2022.

Ja es poden sol·licitar les subvencions de lloguer per a persones majors de 65 anys. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va obrir aquest divendres el termini, que s'allargarà fins el 29 d'abril de 2022. Es tracta d'un ajut per a persones titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya, que durant aquest any 2022 tinguin 65 anys o més i estiguin en risc d’exclusió social. En el cas de Seva, com tots els municipis de la demarcació de Barcelona, el preu del lloguer no pot superar els 800€ mensuals.

Per fer la tramitació més fàcil a tothom, el Servei d’Habitatge de la Mancomunitat La Plana ajudarà a gestionar les sol·licituds de les ajudes per al pagament del lloguer. Així doncs, hi haurà dues vies disponibles per presentar les sol·licituds:

Per poder dirigir-se al Servei d’Habitatge de la Mancomunitat, resoldre dubtes i rebre acompanyament en la tramitació, cal demanar cita prèvia al telèfon 938 125 445.

Altres requisits i aspectes importants a tenir en compte són els següents:

  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud
  • Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca, ingrés en compte o bizum. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
  • Al rebut ha de constar com a mínim: la identificació de qui paga, de qui cobra, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.
  • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social

L’import de la subvenció pot ser de:

  • Import màxim: 200 €/ mes ( 2.400 € anuals)
  • Import mínim: 20 € / mes ( 240 € anuals)
  • Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer.
Darrera actualització: 28.02.2022 | 13:51