El dilluns 13 de juny, nova sessió ordinària de Ple

Dijous, 9 de de juny de 2022 a les 00:00

Es farà a les set del vespre a la sala de Cal Pastor.

El proper Ple de l’Ajuntament de Seva ja té ordre del dia. La sessió plenària, de caràcter ordinari, es farà el proper dilluns, 13 de juny, de forma presencial. Serà a les 7 del vespre, a la Sala de Cal Pastor i comptarà l’ordre del dia següent:

1.Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 02/2022 de 14 de març de 2022.

2.Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 03/2022 de 22 de març de 2022.

3.Aprovar, si s’escau, la declaració d’obra nova per antiguitat de les estacions transformadores ubicades al municipi i anomenades “nou Sant Antoni, Perafita 1 i Pibatlle.”

4.Aprovar conformitat al finançament i contingut del conveni a signar entre Ajuntament de Seva i Consell Comarcal d’osona per obres d’abastament d’aigua d’Osona sud.

5.Aprobación del 5o borrador del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Seva y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desplazar al P.K. 57/543 y dotar de protección automática clase a3 al paso a nivel actualmente situado en el P.K. 57/313 de la línea Montcada bifurcación-la tour de carol, en el término municipal de Seva (Barcelona)

6.Aprovar, si escau, la designació de les festes locals de l’exercici 2023

7.Aprovar, si s’escau, la modificació del conveni per a la cessió d’ús de la seu social de Can Garriga a la comunitat de propietaris de Can Garriga

8.Aprovar, si s’escau, l’adhesió al nou pacte d’alcaldies europeu pel clima i l’energia

9.Aprovar, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

10.Aprovar, si s’escau, la modificació de la plantilla i la RLLT de l’Ajuntament de Seva

11.Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 04/2022 amb la modalitat de suplements de crèdit

12.Aprovar, si s’escau, les propostes de baixa de crèdits incobrables emeses per l’organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona

13.Donar compte del decret de l’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021

14.Donar compte de l’informe sobre el compliment del termini de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al primer trimestre de l’exercici 2022

15.Moció en suport als guàrdies municipals i per la seguretat als nostres municipis

16.Moció de suport als jutges de pau

17.Resolucions d’alcaldia

18.Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.06.2022 | 12:38