Imaginem Seva i les urbanitzacions, i Sant Miquel de Balenyà, cap el 2035

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de Seva té la voluntat política de posar al dia el Pla d’ordenació urbanística municipal.

El passat mes de setembre del 2021 es va celebrar la primera reunió amb veïns de Serrabardina per iniciar el procés d’actualització del Pla d’ordenació urbanística del municipi (POUM), pel que afecta a les urbanitzacions. Els treballs per a les altres cinc urbanitzacions, Els Roures, Perafita, Pinós, El Muntanyà i Can Garriga estan ja avançats, i s’aniran celebrant successives reunions amb els veïns al llarg del proper any. Del que es tracte és d’anar corregint errors i disfuncions observades en el POUM: vials mal dibuixats que afecten per error parcel·les privades, zones verdes que en el POUM no figuren on són en realitat, entre altres errors; sovint, aquests errors es deuen a que el POUM, que va ser redactat fa ja uns vint anys, va integrar plans parcials dels anys setanta i vuitanta que, per unes o altres raons, no es van construir exactament com estaven previstos. Avui és necessari modificar el POUM per tal de regularitzar tot allò que s’ha construït. Es tracte de donar seguretat jurídica als propietaris d’immobles, en primer lloc; el valor patrimonial d’aquests bens és elevat, i no hauria de veure’s afectat per errors i disfuncions del POUM que creen incertesa en el moment de demanar llicències d’obra, o de reparcel·lació, d’imputar càrregues d’urbanització o de comprar o vendre o transmetre les propietats. Més enllà del valor purament econòmic dels immobles, tenen també un alt valor sentimental. Corregir irregularitats urbanístiques és per altra banda una qüestió d’interès públic: les urbanitzacions són teixits urbans vulnerables; no hauria d’haver terrenys sense edificar ni immobles que per errors urbanístics restessin desocupats, o abandonats, i menys en entorns tan singulars com el Montseny. Per aquestes raons l’Ajuntament ha iniciat el procés de posar el dia POUM en l’àmbit de les urbanitzacions.

Els treballs de revisió i actualització del POUM són ara possibles perquè en la passada legislatura es van prendre dos decisions molt importants, tot i que passaren desapercebudes per molts: la compra de cartografia de detall a escala 1:1.000, indispensable per redibuixar la planificació urbanística sense errors, i l’encàrrec d’un estudi sobre dèficits urbanístics a totes les urbanitzacions, gràcies al suport de la Diputació. A l’inici d’aquesta legislatura contractarem els mateixos equips professionals al càrrec d’aquests treballs perquè immediatament continuessin treballant per elaborar les propostes de modificació del POUM, les que ja presentarem a Serrabardina, i les que anirem presentant a totes les urbanitzacions perquè siguin conegudes a per tots els veïns afectats, i ajustades en el que calgui, abans de ser enviades a la Generalitat perquè puguin ser aprovades definitivament. El cost de tots aquests treballs serà d’uns seixanta-mil euros en sis anys, una quantitat relativament baixa en relació al valor de les propietats que afecten; el problema no és el cost, en aquest cas, sinó el temps necessari perquè el procés de correcció d’errors i disfuncions pugui ser completat; degut a la complexitat i als tràmits administratius que exigeix l’actual Llei d’Urbanisme, necessitarem encara dos o tres anys  una vegada hem elaborat les propostes de solució, si tot segueix bé, per tal de completar el procés. La Llei d’Urbanisme de Catalunya és tan garantista, requereixi tants tràmits, tants informes de tantes administracions, que desafortunadament no és possible fer-ho en menys temps.

Per altra banda, a Sant Miquel de Balenyà hi ha errors i disfuncions tan greus, o més, que els de les urbanitzacions, i estem redactant també una sèrie de modificacions per corregir-los; la primera ha estat necessària per corregir l’error d’haver construït un camp de futbol a una zona verda, i ens ha permès integrar el parc de la Muntanyeta, els jardins del Casal i les places de l’Església i de l’El·lipse en el que serà un magnífic espai verd equipat. A Sant Miquel de Balenyà hi ha grans infraestructures  en projecte per la Generalitat, la Diputació, i l’Adif, que poden canviar el poble i el municipi en cinc o deu anys, com la variant de la carretera de Seva, la duplicació del ferrocarril o el desenvolupament de l’entorn econòmic de la C17, projectes que exigeixen bones solucions urbanístiques per tal valoritzar l’excepcional comunicació viària i ferroviària existent, respectant la magnífica plana agrícola d’El Brull. El cost dels treballs pot representar uns noranta mil euros, uns vint mil aportats per l’EMD a través d’una subvenció de la Diputació i uns quanta-cinc mil per l’empresa Monells SA.

Estem corregint els errors i disfuncions a les urbanitzacions, i ordenant els projectes a Sant Miquel de Balenyà, imaginant com hauria de ser el municipi cap el 2035. El POUM vigent s’ha de revisar tot ell, també al poble de Seva, perquè es va elaborar des d’abans de l’any 2000 i es va aprovar l’any 2006, en un context social i econòmic molt diferent al d’ara. Ens estem començant a preguntar com voldríem els pobles de Seva i de Sant Miquel de Balenyà, i cadascuna de les sis urbanitzacions, l’any 2035 o 2040, tal i com fa més de vint anys es preguntaren com volien que fos el municipi avui.

Aquesta legislatura hem constituït un grup de treball sobre planificació urbanística que es reuneix unes dues hores mensualment en videoconferència, presidit per l’alcaldessa i el President de l’EMD, i obert a la participació de regidors i vocals de l’Ajuntament i l’EMD; els protagonistes són però els arquitectes municipals de Seva i les urbanitzacions, i de Sant Miquel de Balenyà, i tots els arquitectes, enginyers, economistes, ambientòlegs i juristes que treballen fent estudis, una quinzena de persones. La cooperació abasta també alcaldes de municipis veïns i empreses com Splendid Food o l’Hotel del Muntanyà, i Monells SA, que impulsen modificacions urbanístiques que els han de permetre créixer en qualitat.  La cooperació que existeix entre institucions, en particular entre l’Ajuntament de Seva i l’EMD de Sant Miquel de Balenyà, i amb municipis veïns, i empreses privades, és fonamental. Som un municipi amb dos pobles i sis urbanitzacions, i necessitem cooperar entre nosaltres i amb altres institucions i empreses.

No és només el POUM el que ens cal revisar i actualitzar, per definir una visió del futur del municipi; la Regidoria de Medi Ambient està revisant els plans i programes d’inversió en clavegueram i en abastament aigua, i aviat s’iniciarà el pla de mobilitat i espai públic amb el suport de la Diputació. Les estacions de bombeig i les depuradores han d’estar en sòl públic, els tubs d’aigua i de sanejament, els cables elèctrics i telefònics han de de passar pels carrers i no pel mig de les cases dels veïns, les voreres haurien de ser d’un metre i vuitanta centímetres lliures d’obstacles i de barreres. Hem de saber quin sòl és de titularitat pública, i en quines condicions va ser cedit, expropiat o adquirit. Tant a les urbanitzacions com a Sant Miquel de Balenyà, estem lluny encara de tenir aquesta informació prou bé, però hem desenvolupat un nou sistema d’informació urbanística municipal integrant la informació més actualitzada que disposem, que estarà accessible des del web municipal a tots els veïns i veïnes, i que voldríem compartir amb els municipis veïns; els sistema ens ha costat un parell d’anys, uns trenta-cinc mil euros.

Hi ha molta feina que s’ha de fer encara que no sigui tan visible ni tan agraïda com la sempre concorreguda festa anual del Bolet, ni tan urgent com tancar una residència que incomplia la normativa vigent, en un edifici tan deteriorat que era impossible renovar. La visió del municipi que es va imaginar a finals del segle passat i que es va plasmar en el POUM del 2006 està esgotada. Ens correspon ara a nosaltres anar corregint errors i disfuncions mentre elaborem els plans pel municipi dels propers quinze o vint anys.

Darrera actualització: 25.10.2021 | 12:35