Seva, un municipi al capdavant en gestió de residus: els resultats ho avalen

Dimarts, 24 de de maig de 2022 a les 13:00

Els resultats obtinguts en la recollida selectiva són magnífics i animem a tothom a seguir així per millorar encara més!

Al municipi de Seva, des del maig del 2001 es recullen selectivament les deixalles amb el sistema porta a porta. El novembre del 2019, a les urbanitzacions es va fer un pas més i es van incorporar xips als cubells de recollida. També es va introduir un nou cubell, l’anomenat ambivalent, apte per a les dues fraccions (materials reciclables i la resta o rebuig). La incorporació de les noves tecnologies prepara el municipi per al futur en la gestió dels seus residus i en la implantació de la taxa justa, que es farà mitjançant algun dels models de pagament que s’hauran d’establir en un futur: el pagament per generació o el pagament per participació.

Així doncs, el 2021 a Seva s’han recollit un total de 942,78 tones de forma selectiva (les diferents fraccions com orgànica, reciclables, resta, les andròmines, el vidre i els materials aportats a la deixalleria) de les 1.092,42 tones totals. Això representa un 86,3% recollit selectivament. Un dels percentatges de recollida selectiva més elevats de la Mancomunitat La Plana i també de Catalunya.

Els materials recollits s’han gestionat a través de mitjans propis de la Mancomunitat La Plana i/o també a través de gestors autoritzats. Un cop s’han extret els impropis (tots aquells materials que no es poden aprofitar de cada fracció), la recuperació final és d‘un 76%. Això vol dir que, aquests materials, o bé s’han reciclat en forma de productes revaloritzables que s’han reintroduït en el mercat; o bé, s’han transformat en un recurs com el compost en el cas de la matèria orgànica.

Aquests resultats han estat assolits gràcies a l’enorme col·laboració i implicació dels ciutadans del municipi.

Generació de residus per habitant

Pel què fa a la generació de residus per càpita, Seva n’ha disminuït la seva generació, i en relació al 2020 ha passat d’1,33 a 1,26 kg./hab./dia. Així doncs, actualment, Seva se situa per sota de la mitjana catalana i per sobre de la d’Osona i de la Mancomunitat La Plana; tendència que ha de seguir disminuïnt sensiblement en els propers anys, perquè cada vegada posem major atenció a la prevenció de residus, com a una de les eines per lluitar contra el canvi climàtic. Una altra manera de generar menys residus és canviar els nostres hàbits de consum, comprant de manera més responsable. A la gràfica s’observa aquesta tendència en la generació de residus que van disminuïnt i malgrat que la generació és relativament alta, en comparació amb la mitjana de la Mancomunitat, s’explica, principalment, per la gran quantitat de restes vegetals que genera el municipi degut especialment a les urbanitzacions.

La matèria orgànica recollida per cada habitant durant aquest any, és de 533 g./hab./dia i la mitjana catalana és aproximadament de 150 grs./hab./dia. Així doncs, Seva es troba a més del triple de matèria orgànica recollida per habitant que la mitjana catalana. Cal matisar que aquesta generació per habitant es deu a la gran quantitat de jardins que hi ha al municipi i que aquestes restes de jardineria, es recullen conjuntament amb les restes de menjar i representen una part important d’aquesta fracció.

Seva és, doncs, un municipi amb una gran consciència ecològica, especialment en matèria de residus, que progressivament es va adaptant i preparant per als canvis que ja s’estan introduint i s’introduiran en aquest àmbit en un futur immediat, com és l’aplicació de la taxa justa o el xipat dels cubells per informatitzar les dades del què es genera a cada llar. Paral·lelament, el municipi també prepara la incorporació d’un nou espai o instal·lació intel·ligent com la nova àrea d’emergència de residus que ha d’entrar en funcionament enguany i que utilitzarà un control d’accés mitjançant una app mòbil.

En conclusió, aquests bons resultats són gràcies a tots vosaltres, als sevadans i sevadanes que ho feu possible.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 13:03