Oficina d'Atenció Ciutadana

Objectius Generals
Els nostres objectius generals en aquest àmbit són els següents:

 • Proximitat: Facilitar al màxim l’accés presencial de tots els ciutadans i ciutadanes a tota la informació i tràmits de l’Ajuntament i evitar al màxim la discriminació d’acord amb la ubicació territorial.
 • Proactivitat: Donar una acollida amigable, exempta de llenguatge administratiu i burocràtic, i amb una visió global de l’Administració. Amb relació a la recerca de la informació demanada pels ciutadans i ciutadanes, poder-se anticipar i donar la informació necessària de tot el procés, sempre que sigui possible.
 • Productivitat: Resoldre les demandes plantejades amb la major eficiència possible, evitar desplaçaments posteriors i despeses en temps i potenciar el treball de col·laboració entre tots.

Organització municipal. Els tres nivells d'atenció
Vista l’organització poc pràctica per al propi personal de les oficines municipals, per als ciutadans que fan les consultes privades davant un entorn massa obert, i vista l’experiència en altres administracions locals o autonòmiques, l'organització interna passarà a veure’s adaptada funcionalment en tres nivells d'atenció que es detallen tot seguit.

1. Generalista (Primer nivell) 
El ciutadà és atès presencialment en aquells tràmits més senzills com ara:

 • Registre de documentació d’entrada en general (sol·licituds, cartes).
 • Venda d'entrades.
 • Pagament de rebuts no domiciliats.
 • Inscripcions diverses.
 • Concertar visita prèvia amb els tècnics municipals (Secretaria Intervenció, Arquitecte)

2. Especialista (Segon nivell) 
L'atenció se centra en tràmits més complexos com ara:

 • Donar-se d’alta al padró municipal d'habitants.
 • Sol·licituds de canvis de domicili al padró municipal d'habitants.
 • Tràmits en expedients d'activitats.
 • Consulta d’impostos, cadastre.
 • Inscripció de naixement al Registre Civil.

3. Especialista (Tercer nivell) 

 • S'atén pels serveis tècnics de l'Ajuntament amb visita concertada, ja que requereix d’amplis coneixements tècnics.
 • Expedient de matrimoni civil o inscripció de parelles de fet.
 • Gestions i consultes amb l'arquitecte municipal.

El registre d'entrada de documents
El primer nivell és el més important per volum de gestió i s'ofereix des de l’Oficina d'Atenció Ciutadana. És on es troba el Registre General d'Entrada de Documents i on es poden iniciar, entre d’altres, els tràmits següents:

 • Sol·licitud de canvi de nom de rebuts d'aigua, taxes i preus públics.
 • Sol·licitud de domiciliació bancària d'impostos.
 • Sol·licitud d'inscripció/baixa/modificació de dades del cens d'animals de companyia.
 • Sol·licitud de llicències i certificats urbanístics, comunicació prèvia a la primera ocupació.
 • Sol·licitud de tramitació de permisos per fer foc i comunicats de crema.
 • Sol·licitud de certificats i volants d'empadronament.
 • Sol·licitud de certificat de quilometratge, de correcció d'adreça, etc.
 • Inscripcions als cursos de lleure municipals.
 • Inscripcions als abonaments de les piscines municipals.
 • Venda d'entrades d'actuacions.
 • Pagaments dels rebuts d'aigua no domiciliats.
 • Sol·licitud de carta de pagament impostos delegats a l'Organisme de Gestió Tributària.
 • Concertar visites amb l'arquitecte o amb Secretaria/Intervenció.
 • Sol·licitud d’'mplantació de parada al mercat setmanal.
 • Sol·licitud de reserva d'instal·lacions municipals (Sala Polivalent i Cal Pastor)
 • Sol·licitud de canvi de nom del títol d'un nínxol.
 • Sol·licituds generals (queixes, ampliació horària, tancaments de locals d'oci, documentació per a treballs escolars...)

Carrer de Dalt, 5 Planta baixa - 08553 Seva - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 840 111
Adreça electrònica: seva@seva.cat
Horari:  
De setembre a juny
De dilluns a divendres de 9h a 14h. Dilluns 15,30h a 19h.

Juliol
De Dilluns a divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

Agost
De dilluns a divendres de 9h a 14h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 02.11.2022 | 08:51