Reglament orgànic municipal

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Seva, sotmès a informació pública, aprovat definitivament pel Ple municipal i publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, entra en vigor d'acord amb el que determina l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es pot consultar aquí

Article 1. Fonamentació jurídica

L'Ajuntament de Seva es dota d'aquest Reglament Orgànic Municipal , fent ús de les atribucions que li reconeixen els articles 4.a), 20 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; i en el marc del que s'estableix al capítol tercer del títol segon i als capítols primer, quart i cinquè del títol cinquè de la mateixa llei, als títols IV i IX del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i altra normativa d'aplicació. 

Article 2. Abast d’aquest regrlament

Aquest Reglament té per objecte la regulació del règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals, l'articulació dels drets i dels deures dels membres d'aquesta Corporació i dels drets d'informació i participació ciutadana dels veïns i les entitats d'aquest municipi.

Article 3. Prelació de fonts

Les prescripcions d'aquest Reglament s'aplicaran de forma preferent, excepte en els casos en què hi hagi contradicció amb normes de rang superior que siguin d'observació obligada.

Els aspectes no previstos en aquest reglament es regiran per la legislació administrativa general emesa per la Generalitat de Catalunya, i, si no n'hi ha, per l'emesa per l'Estat.

Si no hi ha legislació expressa s'aplicarà, per aquest ordre, la legislació comuna i els principis generals del dret, amb especial atenció a les normes de funcionament democràtiques.

La facultat d'interpretar aquest Reglament correspon, en últim terme, al Ple Municipal, que ho farà en atenció als criteris d'interpretació gramatical i teleològica, o en funció dels objectius que es persegueixen en redactar els preceptes controvertits, amb els informes tècnics jurídics que calgui.

Article 3 Bis. Llengua

La llengua pròpia de l'Ajuntament de Seva és el català. Tota la documentació municipal s'ha de redactar en català. No obstant, quan la situació ho requereixi, s'emprarà el castellà d'acord amb allò que disposa la Llei de Política Lingüística.

Titol I. Sobre l'organització institucional de l'ajuntament

Capítol primer. Dels òrgans de govern municipal

Secció primera. Disposicions generals

Article 4. Els òrgans de govern municipal

Són els òrgans bàsics de govern municipal d'aquest Ajuntament, l'Alcalde/ssa, la Junta de Govern Local i el Ple Municipal, els Tinents d'Alcalde i els Regidors/es-Delegats/des en els termes establerts a la legislació.

És òrgan complementari del govern i l'administració, la Comissió Especial de Comptes.

A més hi haurà aquells òrgans de gestió o de govern que l'Ajuntament pugui crear en exercici del dret a l'autonomia organitzativa que li reconeix la Constitució Espanyola i la Llei 7/1985.

Secció segona. El Ple Municipal

Article 5. Composició i atribucions

El Ple està integrat per l'Alcalde/ssa i els Regidors/es de l'Ajuntament, una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec davant el mateix Ple.

L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorguen la Llei 7/1985 i qualsevol altra disposició normativa, i pot delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l'abast i les condicions establertes pel mateix Ple Municipal, sempre d'acord amb les condicions que s'esmenten en aquest reglament.

El règim de funcionament del Ple Municipal serà l'establert, en aquest Reglament, a la Llei 7/1985 i al Decret Legislatiu 2/2003, o en alguna altra normativa d'aplicació vinculant.

Article 6. Lloc de les sessions plenàries

Les sessions de l'Ajuntament en Ple es celebraran a la Casa de la Vila, llevat dels casos en què, per raons de força major, degudament justificades a la convocatòria, l'Alcalde/ssa cregui convenient celebrar-les en un altre edifici o local del terme municipal, habilitat per a aquest efecte.

Article 7. Convocatòria de l’ordre del dia

 • 1. L'Ajuntament Ple es reuneix prèvia la convocatòria de l'Alcalde/ssa. Juntament amb la convocatòria es trametrà a tots els Regidors/es l'ordre del dia que serà elaborat també per l'Alcalde/essa assistit del Secretari, tenint en compte tant les propostes provinents dels òrgans de govern i administratius de l'Ajuntament, com les provinents dels Regidors/es, ciutadans/es o entitats ciutadanes, en els termes que s'esmentaran més endavant.
 • 2. El primer punt de l'ordre del dia dels plens ordinaris serà sempre l'aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • 3. La convocatòria i l'ordre del dia es trametran als Regidors/es i a altres entitats o òrgans que correspongui, de manera que els rebin com a mínim amb dos dies hàbils d'antelació, sense perjudici del que s'aprovi en el ple extraordinari d'organització o les seves modificacions.

L'antelació mínima no serà necessària en els casos de plens extraordinaris urgents, en aquest supòsit el primer punt a tractar serà l'apreciació de la urgència de la convocatòria de la sessió i no hi haurà precs i preguntes, ni altres assumptes urgents no inclosos a l'ordre del dia.

 • 4. A partir d'un mínim de dos dies hàbils abans de la celebració de la sessió del Ple, o del que s'aprovi en el ple extraordinari d'organització, la documentació relativa als diferents temes a tractar en aquest seran a la Secretaria de l'Ajuntament, on podran ser consultats pels Regidors/es. Entre aquesta documentació, hi haurà l'ordre del dia i l'acta de la sessió anterior.
 • 5. Tota la documentació del Ple serà de caràcter reservat en els seus originals i aquests no podran sortir ni se'n podrà fer ús fora de la Casa de la Vila.

L'incompliment d'aquesta norma estarà subjecte a la imposició de la sanció administrativa corresponent, d'acord amb la legislació vigent.

Article 8. Periodicitat de les sessions

Les sessions ordinàries del Ple Municipal es celebraran amb la periodicitat que s'aprovi en el ple extraordinari d'organització o les seves modificacions. En el mateix ple es fixarà el dia de la setmana i l'hora de celebració de les sessions ordinàries. Com a regla general, si el dia establert és festiu, la sessió es traslladarà al dia hàbil anterior.

No es convocarà, però, sessió ordinària quan no hi hagi punt de l'ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració del Ple. No obstant això, serà obligatòria la convocatòria de sessió ordinària del Ple Municipal cada tres mesos. Tanmateix, l'Alcalde/ssa, prèvia consulta a la Junta de portaveus, podrà deixar de convocar sessions durant els terminis de temps que coincideixin amb els períodes de vacances de la majoria dels Regidors/es, o per qualsevol altre motiu que es cregui escaient.

El mes d'agost no serà hàbil per a les sessions ordinàries.

Article 9. Els precs i preguntes del ple

 • 1. S'entén per prec la formulació d'una proposta d'actuació adreçada a algun dels òrgans de govern municipals. Els precs formulats en el si del Ple podran ésser debatuts però no votats. Poden plantejar precs tots els Regidors/es, i els grups municipals a través del seu portaveu.
 • 2. S'entendrà com a pregunta qualsevol qüestió referent a l'actuació o els propòsits d'actuació plantejada als òrgans de govern en el si del Ple. Poden plantejar preguntes qualsevol Regidor/a municipal, o els grups municipals a través del seu portaveu.
 • 3. Les preguntes plantejades per a ser respostes a la mateixa sessió hauran d'ésser formulades per escrit i presentades davant el Registre General de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de sis dies hàbils anteriors a la data de celebració de la sessió. Seran contestades ordinàriament pel destinatari en un temps màxim de dos minuts en la mateixa sessió, sens perjudici que l'interpel·lat per la complexitat de la pregunta, doni resposta en la sessió següent. El mateix Regidor/a que formuli la pregunta podrà fer una exposició de la mateixa en el Ple durant un temps màxim de dos minuts.

També es podran formular directament preguntes sobre temes quan, pel seu contingut, urgència, actualitat o altres circumstàncies es faci aportació de dades necessàries i quan es cregui convenient.

 • 4. D'acord amb el que estableix l'art. 69 de la Llei 7/1985, podran plantejar precs i preguntes al Ple totes les entitats ciutadanes que ho creguin adient i es cursaran necessàriament per escrit. Aquests precs i preguntes poden ser presentades, motivadament, per escrit abans del ple si es pretén la seva resposta a la mateixa sessió; d'altra banda, poden ser contestats finalitzat el ple ordinari sense que consti en acta, o també per escrit.

Article 10. Mocions

 • 1. S'entén per moció la proposta de resolució o d'acord que és presentada al Ple per a la seva votació i adopció.
 • 2. Estan facultats per a presentar mocions l'Alcalde/ssa, la Junta de Govern Local, els portaveus en nom del grup municipal que representen i els Regidors/es no adscrits a cap grup municipal.
 • 3. Les mocions hauran d'ésser presentades per escrit, constaran necessàriament d'exposició de motius, proposta de resolució, i hi haurà un regidor/a que les defensarà prèvia lectura del secretari. Les mocions hauran de ser presentades al Registre de l'Ajuntament i adreçades a l'Alcalde/ssa amb una antelació mínima de sis dies hàbils anteriors a la data de celebració de la sessió.

En cas que l'adopció de l'acord corresponent requereixi majoria qualificada s'haurà de presentar a Secretaria vuit dies hàbils abans del tancament de l'ordre del dia per fer el preceptiu informe jurídic.

Article 11. Publicitat de les sessions

 • 1. Les sessions de l'Ajuntament en Ple seran públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts a l'art. 18.1 de la Constitució Espanyola, en relació a l'art. 70.1 de la Llei 7/1985 i l'art. 156.1 del Decret Legislatiu 2/2003.
 • 2. Quan es produeixen els supòsits esmentats a l'apartat anterior, o qualsevol altre que justifiqui la mesura a criteri de la Junta de portaveus, l'Alcalde/ssa, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol Regidor/a, podrà sotmetre al Ple com a qüestió prèvia, el caràcter secret del debat i la votació d'un o més punts de l'ordre del dia. Quan així s'acordi pel Ple per majoria absoluta, el tractament dels punts afectats es traslladarà al final de la sessió, i en el moment de tractar el tema, l'Alcalde/ssa disposarà l'abandonament de la sala per part del públic.

Article 12. Inici de la sessió

 • 1. L'Ajuntament en Ple es constitueix quan, complint-se les condicions establertes en l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, l'Alcalde/ssa declara formalment oberta la sessió, cosa que farà a l'hora prevista en la convocatòria. En aquest moment, el Secretari prendrà nota del assistents.
 • 2. A partir de l'inici de la sessió, els Regidors/es que s'incorporin o l'abandonin hauran de comunicar-ho a l'Alcalde/ssa, que ordenarà la seva constància en l'acta, a l'efecte de quòrums i votacions.
 • 3. El Ple es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu nombre legal de membres, aquest mínim d'assistència caldrà que es mantingui al llarg de tota la sessió. En tot cas, caldrà que hi assisteixin l'Alcalde/ssa i el Secretari o els qui legalment els substitueixin.

Article 13. Procediment per al debat

 • 1. La sessió s'iniciarà amb la votació de l'acta de la sessió anterior, que caldrà llegir prèviament en el cas que no s'hagi tramès als Regidors/es.
 • 2. Els punts de l'ordre del dia seran anunciats per l'Alcalde/ssa, el qual podrà intervenir i en el moment en què sigui procedent donarà la paraula al ponent Regidor/a que correspongui, que disposarà si ho creu oportú d'un temps màxim de cinc minuts. Finalitzada l'exposició, el president, atorgarà la paraula a tots els grups municipals que ho sol·licitin, que l'exerciran a través dels respectius portaveus o Regidors/es que aquests designin per ordre invers al seu nombre de Regidor/es. El temps d'aquest primer torn tindrà un límit de tres minuts per portaveu.
 • 3. El ponent podrà intervenir amb un temps màxim de deu minuts.
 • 4. El President podrà atorgar un segon torn de duplicar als Regidors/es que hagin intervingut en el primer torn, que tindrà una durada màxima de dos minuts.
 • 5. El president podrà concedir l'ús de la paraula quan li sigui demanada per al·lusions. La durada dels torns de rèplica per al·lusions serà de dos minuts com a màxim.
 • 6. Els membres de la Corporació podran en qualsevol moment del debat demanar la paraula per a plantejar una qüestió d'ordre, invocant a l'efecte la norma de la qual en reclama l'aplicació. L'alcalde/ssa resoldrà allò que procedeixi, sense que per aquest motiu s'entauli cap debat.

Article 14. Ordenació del debat

 • 1. L'Alcalde/essa ordenarà el debat de conformitat amb les regles següents:
  • a) Cap Regidor podrà parlar sense haver demanat la paraula al president i haver-la obtingut.
  • b) Ningú podrà ser interromput quan parli, excepte pel president per demanar-li que torni a la qüestió o per cridar-lo a l'ordre.
  • c) Durant el debat l'alcalde podrà intervenir en tot moment sense limitació.
  • d) La Presidència dirigirà els debats d'acord amb els principis recollits als preceptes anteriors, amb criteris de flexibilitat, tenint en compte els drets fonamentals de representació política i de lliure expressió.
  • e) Quan es formuli una pregunta i aquesta sigui contestada, no s'admetrà el debat sobre la mateixa. Només hi haurà un dret de rèplica durant un temps màxim de dos minuts.
 • 2. El President cridarà a l'ordre en els casos següents:
  • a) Quan els regidors/es es desviïn notòriament del tema objecte del debat o tornin sobre el que ja s'hagi discutit.
  • b) Quan es profereixin paraules ofensives i desconsiderades per als interlocutors mateixos i quan es produeixin frases atemptatòries al prestigi dels organismes municipals, de les institucions públiques i de llurs representants.
  • c) Quan algú es dirigeixi directament a un regidor o grup sense sol·licitar la paraula a la Presidència.
 • 3. El President podrà retirar l'ús de la paraula:
  • a) Si concorre qualsevol de les causes expressades en la lletra b) de l'apartat anterior i el president fa crides a l'ordre al mateix membre del consistori durant el transcurs de la sessió, li podrà retirar l'ús de la paraula, i la podrà concedir de nou per tal que es justifiqui o es disculpi.
  • b) En el supòsit que algun membre corporatiu no observés les normes dels dos apartats anteriors, de forma reiterada i ostensible, el president podrà ordenar al regidor causant que abandoni la sala de sessions.

Article 15. Intervenció de les regidories afectades

 • 1. Els Regidors/es hauran d'abstenir-se de debatre i de votar els assumptes en els quals hi tinguin un interès directe i personal, o quan es donin les altres circumstàncies que s'esmenten a la legislació administrativa en general, d'acord amb el que estableixen l'art. 76 de la Llei 7/1985 i l'art. 167 del Decret Legislatiu 2/2003.
 • 2. Quan es donin els anteriors supòsits, i si el president estima que la presència del Regidor/a afectat pot condicionar el debat i el sentit del vot dels altres Regidors/es, podrà disposar l'abandonament de la sala de sessions per part del Regidor/a esmentat.
 • 3. En el cas que l'afectat per l'assumpte a debatre sigui l'Alcalde/ssa, o qui faci les seves funcions, aquest haurà d'abandonar la sala de sessions en tot cas, i delegarà la presidència de la sessió, durant el transcurs del punt en qüestió, en un Tinent d'Alcalde/ssa present i per l'ordre del seu nomenament.

Article 16. Mocions d’urgència

 • 1. Excepcionalment, el Ple Ordinari podrà tractar i votar propostes de resolució que no constin a l'ordre del dia, per raó d'urgència. En aquest cas, serà indispensable que el Ple apreciï la urgència de la qüestió per majoria absoluta d'acord amb el que disposa l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003.
 • 2. Podran presentar mocions d'urgència els que estan facultats per presentar mocions ordinàries, i ho faran amb els mateixos requisits formals establerts per a les mocions ordinàries, excepte pel que fa a l'antelació.
 • 3. En el cas que el Ple no apreciï la urgència de la moció, aquesta restarà sobre la taula, i haurà d'ésser inclosa necessàriament a la sessió ordinària següent.

Article 17. L’ajornament de la votació

 • 1. A petició de qualsevol Regidor/a, el Ple podrà adoptar per majoria simple la resolució de deixar els assumptes que consideri adients sobre la taula, per manca d'informació suficient per resoldre.
 • 2. Els assumptes deixats sobre la taula hauran d'incloure's a l'ordre del dia del següent Ple ordinari, sempre que s'hagi resolt la manca d'informació suficient.

Article 18. La votació dels assumptes

 • 1. Un cop suficientment debatut cada un dels punts de l'ordre del dia, l'Alcalde/ssa sotmetrà a votació les diverses propostes de resolució que expressament s'hagin formulat en el decurs del debat, en primer lloc els vots particulars i les esmenes i després la proposta o dictamen.
 • 2. La votació ordinària serà a mà alçada, i per dur-se a terme l'Alcalde/ssa demanarà els vots a favor, en contra i les abstencions sobre cadascuna de les propostes.
 • 3. La votació nominal es realitzarà en papereta secreta quan un assumpte afecti a l'honor de les persones, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 • 4. Les mocions s'entendran aprovades per majoria simple excepte quan l'assumpte requereixi una majoria especial d'acord amb el que s'estableix a l'art. 47 de la Llei 7/1985 i l'art. 114 del Decret Legislatiu 2/2003.
 • 5. En cas d'empat de vots afirmatius i negatius, s'ha d'efectuar una segona votació, i si persisteix l'empat, decideix el vot de qualitat del President.
 • 6. L'Alcalde/ssa no podrà fer ús del vot de qualitat en els supòsits en què la Llei exigeixi quòrum de majoria absoluta o de majoria de dues terceres parts del nombre de fet, o en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per adoptar acords.

Article 19. Explicació del vot

Tots els grups municipals, així com els Regidors/es individualment, podran fer constar en acta l'explicació del sentit i les raons del seu vot.

Article 20. Potestats del president

L'Alcalde/ssa, o el Tinent d'Alcalde que el substitueixi tindrà, en la seva qualitat de president del Ple Municipal, les següents potestats:

 • a) Variar l'ordre de tractament dels punts de l'ordre del dia a l'efecte de fer possible la presència del màxim nombre de Regidors/es en el debat i la votació dels punts més rellevants, o per qualsevol altre motiu justificat d'ordre o d'estímul de la participació ciutadana.
 • b) Requerir o autoritzar la intervenció de personal de la Corporació o d'altres experts assimilables, per tal d'aclarir punts tècnics, o proporcionar una major informació sobre aquests.
 • c) Cridar a l'ordre o retirar l'ús de la paraula als regidors/es que s'excedeixin del temps atorgat, es desviïn notòriament de la qüestió en debat, o aboquin expressions injurioses o calumnioses en relació a persones o institucions. De la mateixa manera, l'Alcalde/ssa podrà fer abandonar la Sala als Regidors/es que, malgrat haver estat cridats a l'ordre, persisteixin en la seva actitud.
 • d) Cridar a l'ordre o desallotjar el públic assistent a la sessió quan amb la seva actitud impedeixi el desenvolupament normal d'aquesta. En aquest cas, la sessió podrà continuar a porta tancada.
 • e) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es produeixin circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest cas, la sessió es reprendrà un cop desaparegudes les circumstàncies expressades, dins del mateix dia, o bé serà convocada per celebrar-se de nou en el termini màxim de tres dies.

Article 21. Les sessions extraordinàries del ple

 • 1. L'Alcalde/ssa podrà convocar sessions extraordinàries del Ple a iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part, almenys del nombre legal de membres, sense que pugui sol·licitar-ne més de tres anualment.
 • 2. En el cas que es produeixi la petició d'una sessió extraordinària del Ple Municipal pel nombre de Regidors/es esmentat a l'apartat anterior, la sessió haurà de celebrar-se en el termini màxim de quinze dies hàbils des de que va ser sol·licitada, no podent incorporar-se l'assumpte a l'ordre del dia d'un Ple ordinari o d'un altre extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

Si el President no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat pel número de regidors indicat dins del termini esmentat, quedarà automàticament convocat pel desè dia hàbil següent al de la finalització de l'esmentat termini, a les dotze hores, la qual cosa serà notificada pel Secretari de la Corporació a tots els membres de la mateixa el dia següent de la finalització del termini esmentat anteriorment.

 • 3. La sol·licitud de celebració d'un Ple extraordinari haurà de fer-se per escrit a l'Alcaldia i haurà d'anar signada per tots els Regidors/es que la demanin, especificant clarament els punts de l'ordre del dia. Es lliurarà a Secretaria i s'adjuntarà la documentació adient per il·lustrar als membres del Ple sobre els punts sol·licitats, i, en el seu cas, les mocions en els termes esmentats per a les sessions ordinàries. Serà imprescindible la inclusió de les propostes d'acord, que s'hauran de sotmetre a votació.

Secció Tercera. L'Alcalde/ssa

Article 22. L’alcalde o alcaldessa

 • 1. L'Alcalde/ssa és el President de l'Ajuntament, el Cap del Govern municipal, i el representant de la vila.
 • 2. En la seva qualitat de president de l'Ajuntament, correspon a l'Alcalde/ssa presidir tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat.
 • 3. Com a representant del municipi és atribució i responsabilitat de l'Alcalde/ssa representar i defensar els interessos de la vila.
 • 4. Com a Cap de govern municipal, correspon a l'Alcalde/ssa la direcció i administració dels afers municipals, i haurà de respondre a aquest deure bé de forma directa, bé de forma solidària amb els seus delegats, davant del Ple Municipal i davant dels ciutadans.
 • 5. En l'exercici del seu càrrec correspon a l'Alcalde/ssa d'ésser tractat amb el respecte i els honors que corresponen a la representació que exerceix.

Article 23. Atribucions de l’alcalde o alcaldessa

 • 1. Corresponen a l'Alcalde/ssa les atribucions atorgades per l'ordenament jurídic àdhuc l'atorgament de llicències i les que s'esmenten en aquest Reglament, que exercirà directament o a través de delegació.
 • 2. L'Alcalde/ssa té la potestat de delegar les seves atribucions, en els termes que permet la Llei 7/1985, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per l'Alcalde/ssa li serà aplicable el règim de delegació d'atribucions previst en aquest Reglament si en el decret de delegació no es preveu cap altre règim.

Article 24. Els decrets de l’alcaldia

 • 1. Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de l'Alcalde/ssa hauran d'ésser expressades formalment a través de decret de l'Alcaldia, que seran comunicats a tots aquells que tinguin un interès directe i se'n donarà compte al proper Ple ordinari.
 • 2. L'Alcalde/ssa haurà de trametre al Secretari General de la Corporació una còpia de tots els decrets de l'Alcaldia. El Secretari foliarà els decrets de l'Alcaldia i els conservarà en un registre que tindrà el caràcter de públic, i expedirà les certificacions que li siguin demanades pels Regidors/es o per qualsevol ciutadà amb interès directe.

Article 25. Moció de censura a l’alcalde o alcaldessa

 • 1. La moció de censura haurà de ser subscrita almenys per la majoria absoluta dels Regidors/es i incloure el nom del candidat proposat per a Alcalde/ssa, qui quedarà proclamat com a tal en cas de que prosperi la moció. A l'efecte previst, tots els Regidors/es poden ser candidats. En l'escrit de proposta de la moció de censura haurà de constar l'acceptació expressa del Regidor proposat per l'Alcaldia.
 • 2. L'escrit en el que es proposi la moció de censura haurà d'incloure les signatures degudament autenticades per Notari o pel Secretari de la Corporació i haurà de presentar-se davant d'aquest per qualsevol dels signants. El Secretari comprovarà que la moció de censura reuneix els requisits exigits per la legislació vigent i lliurarà en el mateix acte la corresponent diligència acreditativa.
 • 3. El document diligenciat es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament per qualsevol dels signants de la moció, quedant el Ple automàticament convocat per a les dotze hores del desè dia hàbil següent al del seu registre. El Secretari de la Corporació haurà de trametre notificació indicativa d'aquesta circumstància a tots els membres de la mateixa en el termini màxim d'un dia, a comptar des de la presentació del document en el Registre, als efectes de la seva assistència a la sessió, especificant la data i hora de la mateixa.
 • 4. El Ple serà presidit per una Mesa d'edat, integrada pels regidors de major i menor edat entre els presents, exclosos l'Alcalde i el candidat a l'Alcaldia, actuant com a Secretari el que ho sigui de la Corporació.
 • 5. La Mesa es limitarà a donar lectura a la moció de censura, a concedir la paraula durant un temps breu, si estiguessin presents, al candidat a l'Alcaldia, a l'Alcalde i als portaveus dels grups municipals, i a sotmetre a votació la moció de censura.
 • 6. El candidat inclòs a la moció de censura quedarà automàticament proclamat Alcalde si aquesta prosperés amb el vot favorable de la majoria absoluta del número de regidors que legalment formen la Corporació.
 • 7. Cap Regidor/a no pot subscriure durant el seu mandat més d'una moció de censura.

Secció Quarta. La Junta de Govern Local

Article 26. Designació

 • 1. És atribució de l'Alcalde/ssa tant la determinació del nombre dels membres de la Junta de Govern Local, com el nomenament dels seus components. Aquestes decisions les prendrà l'Alcalde/ssa mitjançant decret de l'Alcaldia, que serà comunicat al següent Ple ordinari.
 • 2. El nombre de membres de la Junta de Govern Local no podrà excedir d'un terç del nombre legal de Regidors/es de l'Ajuntament, i es menysprearan les fraccions. A aquest nombre màxim de membres, s'afegirà l'Alcalde/ssa.
 • 3. El càrrec de membre de la Junta de Govern Local és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i renunciar a aquest en qualsevol moment. S'entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament, sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l'Alcalde/ssa, tres dies després de la comunicació per escrit.
 • 4. L'Alcalde/ssa podrà destituir i nomenar membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment, sense més requeriment que comunicar-ho formalment a l'afectat. Els decrets de cessament i nomenament de membres de la Junta de Govern Local tindran efectes des del dia següent a la seva comunicació a l'interessat. Igualment hauran d'ésser comunicats tant a la pròpia Junta de Govern Local com al Ple en la primera sessió ordinària d'aquests.

Article 27. Atribucions

 • 1. Es atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern Local assistir a l'Alcalde/ssa en l'exercici de les seves atribucions.
 • 2. La Junta de Govern Local tindrà les atribucions que li delegui l'Alcalde/ssa per decret, i les que li reconegui la legislació.
 • 3. Així mateix, corresponen a la Junta de Govern Local l'exercici d'aquelles competències que expressament li siguin delegades per l'Ajuntament en Ple.

Article 28. Naturalesa de les resolucions de la junta de govern local

 • 1. En exercici de la seva atribució d'assistir a l'Alcalde/ssa, la Junta de Govern Local podrà atorgar el vist-i-plau o el rebut a totes les resolucions que li siguin sotmeses per l'Alcalde/ssa.

L'atorgament del vist-i-plau de la Junta de Govern Local a una resolució de l'Alcaldia suposarà la corresponsabilització política d'aquesta, davant del Ple Municipal.

 • 2. Les resolucions preses per la Junta de Govern Local en matèries que li hagin estat delegades per altres òrgans de govern municipals, tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'òrgan amb competència originària. D'altra banda, i si no es disposa altra cosa en la resolució de delegació, serà competent la Junta de Govern Local per revisar els acords presos per delegació.

Article 29. Règin de funcionament de la junta de govern local

El règim de funcionament de la Junta de Govern Local serà l'establert per al funcionament dels òrgans col·legiats i, en allò que sigui aplicable, l'establert pel Ple Municipal en aquest Reglament. En qualsevol cas, es tindran en compte les especialitats esmentades als articles següents.

Article 30. Periodicitat i lloc de les sessions

 • 1. Les sessions de la Junta de Govern Local es celebraran ordinàriament cada dues setmanes, i prèvia convocatòria de l'Alcalde/ssa.

La mateixa Junta de Govern Local fixarà el dia de la setmana i l'hora de celebració de les sessions ordinàries quinzenals. En el cas que el dia corresponent sigui festiu, la sessió no es celebrarà.

 • 2. L'Alcalde/ssa podrà variar les anteriors circumstàncies de periodicitat i el lloc de les sessions ordinàries per causes justificades, així com deixar de convocar les sessions durant els períodes de vacances. Aquests motius es comunicaran abans de la sessió amb motivació de les circumstàncies que han originat el canvi o modificació que figuraran després de la lectura de l'acta anterior.

D'altra banda l'Alcalde/ssa podrà convocar les sessions extraordinàries que entengui necessàries.

Article 31. Convocatòria i ordre del dia

 • 1. La convocatòria serà decidida lliurement per l'Alcalde/ssa, tenint en compte, però, el que s'estableix a l'article anterior, quant a periodicitat.
 • 2. L'ordre del dia de la Junta de Govern Local serà elaborada lliurement per l'Alcalde/ssa, assistit del Secretari, a la vista de les propostes provinents dels Regidors/es delegats, i les propostes rebudes dels Regidors/es i dels ciutadans en l'exercici del seu dret de petició.
 • 3. La convocatòria i l'ordre del dia de la Junta de Govern Local seran tramesos als membres d'aquesta amb una antelació de dos dies hàbils.

No serà necessària la tramesa de convocatòria i ordre del dia per escrit quan la convocatòria s'hagi fet expressament a la sessió anterior, cas en el qual tan sòls caldrà convocar als vocals que no varen ésser presents a aquesta, ni en els casos d'urgències, en els quals serà suficient la convocatòria oral o telegràfica.

Article 32. Sessions deliberants i sessions resolutives

 • 1. Són sessions resolutives les que es convoquen a l'efecte tant de debatre, com de resoldre els punts de l'ordre del dia i els que es considerin urgents. Si no es diu altra cosa a la convocatòria, les sessions seran resolutives.
 • 2. Són sessions deliberants les que es convoquen a l'únic efecte de debatre un o diversos temes, sense que es pugui prendre cap resolució de valor jurídic.
 • 3. És atribució de l'Alcalde/ssa disposar la presència del Secretari a les sessions deliberants, o a les fases deliberants de les sessions resolutives. És imprescindible, per a la validesa dels acords, la presència del Secretari en el moment d'adoptar-los.

Article 33. Règim de funcionament de la junta de govern local

 • 1. El quòrum necessari per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local serà d'un terç del nombre legal de membres, que mai no pot ésser inferior a tres.
 • 2. Les Juntes de Govern Local no són públiques. No obstant això, podran assistir-hi les persones que hi siguin convocades per l'Alcalde/ssa a l'efecte d'il·lustrar o assessorar a la Junta sobre els assumptes a tractar.
 • 3. Reunida la Junta de Govern Local amb el quòrum esmentat, i amb la presència de l'Alcalde/ssa i, si escau, la del Secretari, es procedirà a debatre els punts de l'ordre del dia, amb l'ordre en què apareguin a l'ordre del dia, o bé en el que determini l'Alcalde/ssa.
 • 4. Els membres de la Junta de Govern Local tindran dret a intervenir almenys una vegada en cada punt, pel temps que determini l'Alcalde/ssa, i a fer constar el seu vot i les raons d'aquesta en acta.
 • 5. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents, i en cas d'empat, decidirà el vot del President.

Article 34. Acords d’urgència

Qualsevol membre de la Junta de Govern Local pot proposar l'adopció d'acords que no constin a l'ordre del dia, per raó d'urgència.

Article 35. Acta de les sessions

De cada sessió resolutiva o deliberant , a la qual assisteixi, el Secretari aixecarà acta, amb els requisits i contingut establert per a les actes del Ple, que serà tramesa a tots els membres de la Junta de Govern Local i en el termini de 10 dies següents a la seva fermesa, als restants membres de la Corporació.

Secció cinquena. Els Tinents d'Alcalde i els/les Regidors/es delegats/des

Article 36. Concepte i atribucions generals

 • 1. És funció dels Tinents d'Alcalde/ssa substituir l'Alcalde/ssa en cas de vacant, absència, o malaltia d'aquests, i assumir la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives, essent, a l'hora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.
 • 2. És funció dels regidors/es delegats gestionar i prendre les decisions corresponents a l'àmbit de la delegació. Els Regidors/es-Delegats/des podran rebre la totalitat de potestats que corresponen a l'Alcalde/ssa en una matèria determinada, excepte la facultat d'emetre actes administratius que afectin a tercers.

Article 37. Nomenament i cessament dels tinents d’alcalde

 • 1. L'Alcalde/ssa nomenarà, d'entre els membres de la Junta de Govern Local, els tinents d'Alcalde que entengui adients, i determinarà l'ordre d'aquests a l'efecte, de la prelació en la seva substitució. El nomenament de Tinents d'Alcalde haurà d'ésser comunicat al Ple Municipal en la primera sessió ordinària, per tal de donar-los a conèixer.
 • 2. El nomenament d'un Regidor/a com a Tinent d'Alcalde requerirà, per ésser eficaç la seva acceptació. El nomenament s'entendrà acceptat tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació del nomenament, el Regidor/a no presenta a l'Alcaldia la renúncia expressa a aquest.
 • 3. Es perd la condició de Tinent d'Alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l'Alcaldia, o per pèrdua de la condició de Regidor/a o de membre de la Junta de Govern Local.

Els dos primers motius de cessament hauran de formular-se per escrit.

Article 38. Atribució i revocació de les competències delegades

 • 1. L'Alcalde/ssa podrà delegar als Regidors/es municipals l'exercici d'aquelles atribucions pròpies que no s'esmenten com a indelegables a la Llei 7/1985 i al Decret Legislatiu 2/2003.
 • 2. L'acord de delegació haurà de formular-se per decret de l'Alcaldia, i contindrà l'àmbit dels assumptes que preveu la delegació, les potestats que es deleguen, així com també les condicions específiques de l'exercici de la facultat delegada, si és que són diferents a les condicions generals establertes en aquest Reglament.
 • 3. La delegació d'atribucions de l'Alcaldia requerirà, per ésser eficaç, la seva acceptació per part del Regidor/a delegat/da. La delegació s'entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució, el regidor/a no presenta a l'Alcaldia una renúncia expressa a aquesta.
 • 4. Es perd la condició de Regidor/a - Delegat/da i, conseqüentment, l'eficàcia de la delegació, pels següents motius: per renúncia expressa, per revocament disposat per l'Alcalde/ssa, o per pèrdua de la condició de Regidor/a o la de membre de la Junta de Govern Local, en els casos de les delegacions genèriques. Les dues primeres causes de cessament de la delegació hauran de formular-se per escrit.
 • 5. Tant les delegacions com el seu cessament hauran d'ésser comunicades per l'Alcalde/ssa al Ple Municipal en la primera sessió ordinària, per tal de donar-les a conèixer.

Article 39. Les delegacions genèriques

 • 1. L'Alcalde/ssa podrà delegar de forma genèrica les seves atribucions als membres de la Junta de Govern Local, sense més limitacions que les establertes a la Llei 7/1985 i al Decret Legislatiu 2/2003 pel que fa a la relació de facultats indelegables.
 • 2. Les delegacions genèriques es referiran a una o diverses àrees o matèries determinades, i podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents, com les de gestionar en general i inclòs atorgar llicències o emetre altres actes administratius que afectin a tercers.
 • 3. Els Regidors/es amb delegacions genèriques podran tenir dedicació total o exclusiva quan les tasques de la seva àrea ho aconsellin i estigui decretat per Alcaldia.
 • 4. L'Alcalde/ssa podrà fer delegacions genèriques sobre àrees determinades als Regidors/es membres de la Junta de Govern Local i, alhora delegacions específiques a d'altres Regidors/es per a la direcció o gestió d'assumptes determinats inclosos en les àrees esmentades. En aquest cas, el Regidor/a amb delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar l'actuació dels regidors/es amb delegacions per a comeses específiques de la seva àrea.

Article 40. Les delegacions per comeses específiques

 • 1. L'Alcalde/ssa podrà fer delegacions per a comeses específiques a qualsevol Regidor/a municipal.
 • 2. Les delegacions per a comeses específiques podran abastar l'exercici de les competències corresponents a un projecte determinat. En aquest cas, l'eficàcia de la delegació restarà limitada al temps de gestió o execució del projecte. Aquest tipus de delegacions per comeses específiques podran contenir totes les potestats delegables de l'Alcalde/ssa, fins i tot l'atribució d'emetre actes administratius que afectin a tercers.
 • 3. A més l'Alcalde/ssa podrà fer delegacions de comeses específiques per a la gestió de determinats tipus d'assumptes, sense limitació temporal. En aquest cas, les facultats delegades abastaran la direcció interna i la gestió dels assumptes corresponents. En cap cas aquestes delegacions podran contenir la facultat d'emetre actes administratius que afectin a tercers, facultat que restarà reservada a l'Alcalde/ssa.

Article 41. La responsabilitat de les regidoreis-delegades

 • 1. Els Regidors/es-Delegats/des respondran políticament per ells mateixos, o de forma solidària amb l'Alcalde/ssa, de l'exercici de les facultats delegades, davant del Ple Municipal.
 • 2. Els Regidors/es-Delegats/des hauran de comparèixer i donar compte de la seva gestió quan siguin requerits pel Ple Municipal.

Secció sisena. Règim general de l'exercici de les competències delegades

Article 42. Àmbit d’aplicació d’aquest règim

Les prescripcions contingudes en aquesta secció seran aplicades a l'exercici de les competències delegades pels òrgans de govern municipals, sempre i quan en l'acord o resolució de delegació no s'esmentin condicions específiques.

Article 43. Competència i potestats delegables

 • 1. Són delegables totes les competències reconegudes per la Llei 7/1985 i el Decret Legislatiu 2/2003 als òrgans de govern municipals, i que no es considerin expressament com a indelegables per aquestes Lleis.
 • 2. Cap òrgan municipal podrà, però delegar en un tercer les competències o potestats rebudes en delegació per altre òrgan municipal.
 • 3. Si en la resolució de delegació no s'esmenta altra cosa, s'entendrà que la delegació preveu l'exercici per part de l'òrgan delegat de totes aquelles potestats, drets i deures referits a la matèria delegada que corresponen a l'òrgan que té reconeguda la competència originària, excepte aquelles potestats que resten indelegables segons la Llei 7/1985 i el Decret Legislatiu 2/2003.

Article 44. Àmbit temporal de les delegacions

Les competències s'entendran delegades per termini indefinit, excepte quan a l'acord de delegació s'estableixi expressament una altra cosa, o quan la temporalitat de la delegació es derivi de la mateixa naturalesa de la competència delegada.

Article 45. Revocació de les delegacions

1. L'òrgan delegant podrà recuperar en qualsevol moment la competència delegada sense més requeriment que emetre una resolució per escrit que serà comunicada al titular i al Ple Municipal per al seu coneixement.

Capítol segon. Dels òrgans de representació, assessorament i control

Secció primera. La Comissió Especial de Comptes

Article 46. Objecte de la comissió especial de comptes

És funció de la Comissió Especial de Comptes analitzar i dictaminar els comptes generals del pressupost de l'exercici econòmic tancat.

Article 47. Funcionament de la comissió especial de comptes

 • 1. L'Alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui haurà de convocar la Comissió Especial de Comptes abans de l'u de juny de cada any.
 • 2. A la sessió constitutiva, l'Alcalde/ssa o el Regidor en qui delegui haurà d'aportar els comptes esmentats a l'article 53, conjuntament amb la documentació complementària adient. Aquesta documentació restarà a disposició dels membres de la Comissió i dels seus assessors autoritzats per tal d'analitzar-la.

La periodicitat de les sessions serà decidida per la mateixa Comissió en la sessió constitutiva.

 • 3. El President de la Comissió convocarà les sessions que entengui adients a l'efecte de que els membres de la Comissió obtinguin la informació necessària, de possibilitar la compareixença tant de les autoritats municipals com del personal tècnic municipal i de possibilitar un debat suficient entorn als comptes.
 • 4. Una vegada que el President entengui suficientment debatuts els comptes, convocarà la sessió de resolució.

Article 48. Potestats de la comissió especial de comptes

1. La Comissió Especial de Comptes podrà, per majoria absoluta dels seus membres, adoptar les següents resolucions, que vincularan als òrgans de govern municipals i als responsables tècnics de l'Ajuntament:

 • a) Requerir documentació complementària.
 • b) Requerir la presència de les autoritats i dels responsables tècnics municipals relacionats amb els comptes que s'analitzen per tal que aclareixin els punts obscurs. L'Alcalde/ssa podrà declinar la compareixença enviant, però, un delegat/da seu/va.
 • c) Requerir la resolució de defectes en els comptes tramesos. La Comissió no podrà, però, retornar els comptes als serveis corresponents.

Article 49. Publicitat de les sessions

En tot cas, els diversos grups municipals i Regidors/es no adscrits, tenen dret a portar a les sessions de la Comissió a un assessor tècnic de la seva confiança que, en qualsevol cas, només tindrà veu si el President ho considera oportú.

Article 50. Durada de la comissió

Quan hagi estat emès el dictamen, el President declararà conclòs el període de sessions fins al proper exercici.

Article 51. Règim de funcionament subsidiari

Règim de funcionament subsidiari

 • 1. Pel que no ha estat previst expressament en aquesta secció se seguirà el que es disposa a la Llei 30/1992.
 • 2. En qualsevol cas, el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, conjuntament amb els comptes, seran exposats al públic al departament d'Intervenció Municipal, durant el termini legalment fixat.

Secció Segona. Els Grups Municipals

Article 52. Concepte i composició de grup municipal

 • 1. Els grups municipals són les entitats que agrupen els Regidors/es d'una mateixa tendència política per tal que hi hagi una cohesió en l'actuació municipal.
 • 2. Inicialment, formen part d'un grup municipal el Regidor/a o els Regidors/es electes per una mateixa llista electoral, sens perjudici del dret dels Regidors/es a donar-se de baixa del respectiu grup, passant a la situació de Regidor/a no adscrit.

En cap cas un Regidor/a podrà formar part de dos grups a la vegada.

 • 3. Si oficial i públicament, durant un mandat corporatiu, una coalició electoral resta desfeta o algun partit se separa d'aquesta, justificant fefaentment aquest fet davant del Ple de l'Ajuntament, el Regidor/a o els Regidors/es adscrits a un partit polític que va integrar inicialment la coalició afectada podran formar un nou o nous grups municipals amb la denominació del partit corresponent.

Article 53. Dotacions material dels grups municipals

En la mesura de les seves possibilitats l'Ajuntament posarà a disposició dels grups municipals els mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les seves funcions, i com a mínim un espai situat preferentment a l'edifici del propi Ajuntament.

Títol II. L'estatut dels membres de la corporació

Capítol primer. Dels drets i deures dels/de les Regidors/es Municipals

Article 54. Drets de les regidories municipals

Són drets dels Regidors/es Municipals els que expressament es reconeixen a la legislació de règim local i, especialment els següents:

 • 1. Participar a les sessions plenàries de l'Ajuntament i, d'acord amb el que s'estableix en aquest Reglament, a les Comissions Informatives, a la Comissió especial de comptes i d'altres òrgans de representació de l'Ajuntament en els que així es determini.
 • 2. Rebre, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament, les retribucions o indemnitzacions que corresponguin segons els criteris generals establerts a la legislació de Règim Local, en aquest Reglament, i als pressupostos municipals i d'acord amb les quantitats que acordi el Ple.
 • 3. Obtenir de l'Alcalde/ssa, i d'altres òrgans de govern de l'Ajuntament, tota la informació relativa als afers municipals que sigui necessària per a l'exercici de les seves funcions, en els termes que s'esmenten en aquest Reglament.
 • 4. Rebre els honors, les distincions i el tractament propis de la seva representació.
 • 5. Disposar dels mitjans materials per portar a terme la seva tasca, en els termes que es determinen en aquest Reglament.
 • 6. Impugnar els acords i disposicions municipals en els termes establerts a la legislació general.

Article 55. Deures de les regidories municipals

 • 1. Són deures dels Regidors/es Municipals aquells que es determinen a les Lleis o d'altres disposicions que siguin d'aplicació i, en especial, els següents:
  • a) Assistir als Plens Municipals i a les reunions dels altres òrgans municipals dels quals en siguin membres.
  • b) Formular la declaració dels seus béns i activitats privades en el corresponent registre d'interessos, en els termes previstos en la legislació aplicable i en aquest mateix Reglament.
  • c) Respectar la confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés per raó del seu càrrec i en els termes previstos en aquest Reglament.
  • d) Respectar les normes vigents quant a incompatibilitats.
 • 2. L'Alcalde/ssa podrà sancionar els incompliments dels deures dels Regidors/es en els termes que autoritzi la legislació aplicable. En qualsevol cas, la resolució de sanció serà motivada i en contra d'ella es podran interposar els recursos propis dels actes administratius.

Capítol segon. Dedicacions i drets econòmics dels/de les Regidors/es Municipals

Article 56. Regidories amb dret a retribució

 • 1. D'acord amb el que s'estableix a la Llei 7/1985, tindran dret a rebre retribució de l'Ajuntament i a ésser donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social els membres de la Corporació que desenvolupin les seves responsabilitats municipals en règim de dedicació exclusiva i/o parcial.
 • 2. El que s'estableix a l'apartat precedent no condicionarà el dret dels Regidors/es o de l'Alcalde/ssa a rebre les indemnitzacions, assistències o despeses de representació que els puguin correspondre.

Article 57. Atribucions per a la determinació de retribucions

 • 1. El Ple Municipal, a proposta de l'Alcalde/ssa determinarà, d'acord amb el que s'estableix en el pressupost, el nombre de membres de la Corporació que podran exercir les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com el volum total dels fons dedicats a aquest efecte, i les retribucions individuals que corresponguin en atenció a la responsabilitat de cadascun d'ells.
 • 2. Serà atribució de l'Alcalde/ssa, dintre de la seva competència de direcció del govern de l'Ajuntament, la proposta dels càrrecs i Regidors/es amb dret a rebre retribució i a ésser donats d'alta a la Seguretat Social.
 • 3. El nomenament de qualsevol Regidor/a per a un càrrec de dedicació exclusiva haurà de ser acceptat expressament per aquest, i serà acceptat tàcitament al cap de tres dies hàbils d'ésser comunicat si no es manifesta res en contrari.

Article 58. Concepte de dedicació exclusiva de les regidories

El reconeixement de la dedicació exclusiva a un Regidor/a suposarà la dedicació plena del Regidor/a a les tasques municipals que li siguin encomanades, i la incompatibilitat expressa amb qualsevol altre tipus de dedicació que suposi minvar les seves obligacions envers l'Ajuntament.

Article 59. Indemnitzacions

 • 1. Tots els membres de la Corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per despeses ocasionades en l'exercici del càrrec, quan siguin efectives i justificades documentalment, segons les normes generals de despeses per estades, desplaçaments i similars o les que, en aquest sentit, determini el Ple Municipal.
 • 2. El pressupost municipal preveurà les indemnitzacions, ja siguin en partida general, remetent-se a la normativa general quant a la seva quantificació i justificació, o establint a les normes d'execució del pressupost unes regles pròpies en aquest sentit.

Article 60. Assistències

Els membres de la Corporació podran rebre, en els termes que s'estableixen en el pressupost, les quantitats que es determinin en concepte d'assistència. Aquest concepte retribuirà de manera objectiva i en quantitat igual l'assistència efectiva a cadascuna de les sessions dels òrgans municipals amb dret a compensació.

Article 61. Quantitat total i pagament d’aquests conceptes

 • 1. Les consignacions pressupostàries corresponents als conceptes esmentats en aquest capítol no superaran els màxims que es determinin amb caràcter general a la legislació.
 • 2. Les quantitats fixades pel que fa a les retribucions, assistències i indemnitzacions s'entendran brutes, per tant se'n descomptaran les deduccions que siguin d'aplicació.
 • 3. Les quantitats meritades es pagaran en termes generals una vegada al semestre excepte les retribucions de caràcter periòdic i fix, sens perjudici que l'Ajuntament avanci quantitats a justificar en el cas de les indemnitzacions o d'altres despeses, exceptuant l'import corresponent a dietes i locomoció, les quals es faran efectives prèvia justificació.

Capítol tercer. Incompatibilitats i registre d'interessos

Article 62. Incompatibilitats de les regidories

 • 1. Les incompatibilitats dels Regidors/es municipals seran les establertes a la legislació de Règim Local, a la legislació electoral, i les establertes en el capítol anterior d'aquest Reglament.
 • 2. El Ple i l'Alcalde/ssa vetllaran especialment pel compliment de les incompatibilitats dels Regidors/es municipals.

Article 63. L’oblicació de declarar els interessos

 • 1. Tots els membres de la Corporació Local formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

Formularan així mateix, declaració dels seus béns patrimonials.

 • 2. Ambdues declaracions s'emetran abans de prendre possessió, així com quan es modifiquin les responsabilitats municipals dels membres corporatius o les seves activitats o béns declarats.. Tanmateix caldrà fer aquestes declaracions abans del cessament dels Regidors/es per cessament del mandat o per qualsevol altra circumstància.
 • 3. La declaració d'interessos serà requeriment previ perquè els òrgans de govern acceptin l'alta, la baixa o la variació de responsabilitats dels Regidors/es.

Article 64. Interessos a declarar

 • 1. Ambdues declaracions es faran en els models aprovats pel Ple Municipal, i contindran els següents extrems referits a cadascun dels membres corporatius:
  • A) Béns patrimonials:
   • 1. Béns immobles (ubicació, inscripció registral i data d'adquisició).
   • 2. Drets Reals (contingut, inscripció registral i data de constitució).
   • 3. Mobles de caràcter històrico-artístic i de considerable valor econòmic (descripció).
   • 4. Valors mobiliaris (descripció).
   • 5. Vehicles (tipus, marca, model i matrícula).
   • 6. D'altres béns (descripció).
  • B) Incompatibilitat i activitats que proporcionen ingressos econòmics:
   • 1. Incompatibilitats.
    • No està comprès en cap del supòsits previstos en la Llei Orgànica del Règim Electoral de 19 de juny de 1985 que impedeixen ser Regidor/a.
   • 2. Activitats:
    • 2.1. No assalariats.
     • Activitat de caràcter mercantil (emplaçament, denominació, dedicació, condició del declarant).
     • Activitat de caràcter industrial (emplaçament, denominació, dedicació, condició del declarant).
     • Activitat de caràcter agrícola, ramadera o forestal (emplaçament, denominació, dedicació, condició del declarant).
     • Activitat de serveis (emplaçament, denominació, dedicació, condició del declarament).
    • 2.2. Assalariats. (Empresa, ubicació, denominació i activitat. Lloc de treball o càrrec del declarant).
    • 2.3. Professions liberals. (Activitat i ubicació).
    • 2.4. D'altres activitats privades susceptibles de produir ingressos. (Descripció).
    • 2.5. Activitats de caràcter públic i representatiu. (Descripció, excloent la de membre corporatiu).
 • 2. En cada apartat s'esmentarà cada una de les propietats o fonts d'ingressos, quantificant els seu valor econòmic.

Article 65. Aspectes formals del registre d’interessos

 • 1. Sengles registres d'interessos (el de causes de possibles incompatibilitat i d'activitats, i el de béns patrimonials) estaran sota la responsabilitat directa del President de la Corporació, o membre en qui delegui, i a cura del Secretari de la Corporació, i es portaran en llibres foliats i enquadernats, sens perjudici de la seva possible mecanització prèvia.
 • 2. Els llibres del registre d'interessos s'obriran amb una diligència del Secretari i amb el vist-i-plau de l'Alcalde/ssa. Cada una de les declaracions serà signada per l'interessat davant del Secretari de la Corporació en la seva qualitat de fedatari municipal.

Article 66. Publicitat del registre d’interessos

 • 1. El registre de causes de possible incompatibilitat i d'activitats tindrà caràcter públic.
 • 2. El Registre de béns patrimonials no serà públic, però mitjançant l'acord previ del Ple, els membres de la Corporació tindran dret a consultar-lo, així com les persones que acreditin fefaentment un interès legítim i directe.

Capítol quart. Informació i participació dels/de les regidors/es en el govern municipal

Article 67. Dret general d’informació

 • 1. Tots els membres de les Corporacions locals tenen dret a obtenir de l'Alcalde/ssa, o de la Junta de Govern Local, tots els antecedents, les dades o les informacions que són necessaris per al desenvolupament de llur funció.
 • 2. Corresponentment, és obligació dels òrgans de govern municipal facilitar als Regidors/es la informació esmentada a l'apartat anterior, responent d'aquest deure davant del Ple Municipal, sens perjudici de la capacitat de sancionar de l'Alcalde/ssa.

Article 68. Informació d’accés directe

Els serveis administratius municipals o els funcionaris corresponents esdevindran obligats a facilitar la informació sense prèvia autorització quan exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur responsabilitat.

Article 69. Informació prèvia autorització

En els altres casos no previstos en els articles anteriors, s'haurà de demanar la informació amb un escrit dirigit a l'Alcaldia.

Article 70. Confidencialitat de la informació

Els membres de la Corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l'ens local o de tercers.

Article 71. El dret a la participació

 • 1. Els Regidors/es tindran dret a participar en els òrgans de l'Ajuntament en els termes esmentats al títol I d'aquest Reglament, especialment pel que fa a la participació en el Ple Municipal.
 • 2. La participació en un òrgan municipal inclourà l'assistència a les sessions, el dret a intervenir-hi en els mateixos, i el dret a manifestar-se i deixar constància de la seva opinió en relació a les qüestions que es debatin.

Article 72. Mitjans material a disposició de les regidories

Els Regidors/es tindran dret, en la mesura de les possibilitats de la Casa de la Vila o edifici que faci llurs funcions, a disposar d'un lloc físic per a desenvolupar les tasques pròpies del seu càrrec representatiu que li siguin assignades, així com una bústia o qualsevol altre sistema per a rebre la informació. La utilització d'aquest espai es regularà per acord de Ple al principi de cada legislatura o en el moment que per circumstancies s'hagin de modificar.

Títol III. De la participació ciutadana

Capítol primer. El dret a la informació i participació ciutadana

Article 73. Els drets dels ciutadans a participar i a ésser informats

1. El dret d'informació o participació ciutadana reconegut en la legislació estatal bàsica de règim local i en el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'exercirà a través de procediments i mitjans establerts en aquest Reglament, i podrà actuar-se de manera individual o col·lectiva a través, en aquest últim cas, de les associacions ciutadanes legalment constituïdes.

Capítol segon. La participació dels/de les ciutadans/es en els òrgans municipals

Article 74. Contingut general del dret a participació

 • 1. Els/les ciutadans/es podran dirigir-se de forma escrita, per qualsevol mitjà, a l'Ajuntament interessant-se per obtenir informació o aclariments sobre l'activitat municipal i del funcionament dels serveis públics així com de les queixes que es vulguin expressar en relació a les deficiències i demores en els procediments administratius en què es tingui interès o en el funcionament dels serveis.

Els escrits hauran de ser cursats a l'Alcalde/essa i seran contestats directament per aquest mateix o bé pel/per la membre corporatiu/va en qui es delegui, en el termini màxim de tres mesos.

Els/les ciutadans/nes podran formular peticions i propostes raonades referents a actuacions d'interès municipals, les quals podran ser acompanyades per aportacions de dades, estudis i projectes subscrits a títol individual o col·lectiu. Aquestes peticions seran contestades directament per aquest mateix o bé pel/per la membre corporatiu/va en qui es delegui en el termini màxim de dos mesos, indicant la viabilitat de la seva acceptació o les causes de la desestimació.

 • 2. La informació general dels assumptes municipals s'efectuarà a través dels següents canals:
  • a) Les convocatòries i els ordres del dia de les sessions plenàries es faran públics, abans de la seva celebració, en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament. Als efectes de donar general coneixement també s'utilitzaran, si s'escau, els següents mitjans:
   • - Edició de butlletí municipal.
   • - Notificació als diaris i mitjans de comunicació social.
  • b) Exposició en els taulers d'anuncis municipals de les actes de totes les sessions del Ple i Juntes de Govern Local.
  • c) Accés a la consulta d'ordenances i reglaments municipals dins horari d'oficina.
 • 3. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords municipals i dels seus antecedents, així com també còpia de plànols i projectes que estiguin a exposició pública. Per exercir aquest dret, cal que el/la sol·licitant acrediti la seva condició d'interessat/ada o afectat/ada en el procediment.

Article 75. Drets d’informació i consulta d’arxius i registres

Els ciutadans tenen dret a:

 • a) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d'interessats i a obtenir còpies dels documents que hi figurin.
 • b) Identificar les autoritats i el personal de l'Ajuntament responsables de la tramitació dels procediments.
 • c) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin.
 • d) Utilitzar en les relacions amb l'Ajuntament, indistintament, el català i el castellà.
 • e) Formular al·legacions i aportar documentació en qualsevol fase dels procediments anteriors al tràmit d'audiència que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució.
 • f) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics i/o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les sol·licituds que es proposin executar.
 • g) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i els funcionaris, que hauran de facilitar-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • h) Exigir responsabilitat de l'Ajuntament i del personal al seu servei, quan legalment correspongui.
 • i) Accedir als registres i als documents municipals que formin part d'un expedient, que es trobin en els arxius municipals sempre que:
  • - Es tracti de procediments finalitzats.
  • - Es sol·liciti per escrit.
  • - No es tracti d'expedients relacionats amb matèries previstes a l'article 37.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o d'expedients regulats per disposicions específiques.
  • - El dret d'accés no afecti l'eficàcia del funcionament dels serveis públics.
  • - Acreditin la condició d'interessat en els tres supòsits previstos a l'article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 76. Intervenció de la ciutadania al ple municipal

 • 1. Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, com a entitats de participació ciutadana, quan desitgin efectuar una exposició davant del Ple en relació amb algun punt de l'ordre del dia en la tramitació administrativa prèvia de la qual haguessin intervingut com a interessades, hauran de sol·licitar-ho per escrit a l'Alcalde/ssa amb una antelació suficient per poder ser considerat. Amb l'autorització d'aquest, i mitjançant un únic representant, podran exposar el seu parer durant el temps que determini l'Alcalde/ssa, amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa a l'ordre del dia.
 • 2. Després de les sessions ordinàries del Ple, l'Alcalde/ssa declararà conclosa oficialment la sessió, i podrà establir aquest torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre els temes debatuts en la sessió, o altres temes que consideri d'interès. Els assistents no podran intervenir més d'un cop en cada sessió, i podran formular un màxim de tres temes en la seva exposició. Correspon a l'Alcalde/ssa ordenar i tancar aquest torn, així com l'oportunitat de resposta en el mateix Ple, en funció dels temes exposats.

Capítol tercer. La participació de les entitats ciutadanes

Article 77. Criteris per a l’ús dels mitjans públics

 • 1. La cessió de l'ús dels mitjans públics municipals a les entitats tindrà les limitacions lògiques quan hi hagi coincidències d'ús amb altres entitats o amb l'Ajuntament, i segons grau de responsabilitat de les entitats pel que fa al tracte prestat a les instal·lacions.
 • 2. Serà requisit previ per accedir a l'ús dels mitjans públics municipals la inscripció de l'entitat al registre d'entitats, i la sol·licitud per escrit dels mitjans que corresponguin, amb l'antelació que es determini pels serveis corresponents.

Article 78. Dret de les entitats ciutadanes a rebre informació

Les entitats ciutadanes tenen el dret general d'accés a la informació municipal i a rebre informació sobre qualsevol matèria que els afecti dels òrgans de govern.

Capítol quart. El Registre d'Entitats

Article 79. VIirtualitat del registre d’entitats

 • 1. El registre municipal d'Entitats ciutadanes té l'objecte de permetre a l'Ajuntament el coneixement del nombre d'entitats existents al municipi, els seus objectius, i la seva representativitat o pes específic, a l'efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme ciutadà.
 • 2. A efectes municipals, els drets reconeguts a les entitats ciutadanes en aquest Reglament, només afectaran aquelles entitats que siguin degudament inscrites en el registre que es regula en aquesta secció.

Article 80. Entitats que poden ésser inscrites al registre d’entitats

 • 1. Seran considerades entitats ciutadanes inscribibles al registre totes aquelles l'objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos específics dels ciutadans/es i, especialment, les associacions de veïns, les de pares d'alumnes, les entitats culturals, les esportives, les recreatives, les de joves, les sindicals, les empresarials, les professionals, les religioses, les ideològiques o polítiques, i qualsevol altra similar.
 • 2. En cap cas s'acceptarà la inscripció de les entitats, l'objectiu de les quals sigui anticonstitucional, les que es regeixin per normes antidemocràtiques, les que no tinguin una suficient implantació al municipi, o les que es valguin de mitjans violents per a la consecució de les seves finalitats.

Article 81. Confirmació del registre d’entitats

 • 1. El registre d'entitats ciutadanes serà portat per l'Alcaldia, en un llibre de fitxes, en cadascuna de les quals s'anotaran les dades que s'esmenten a l'article següent, així com també les modificacions que es vagin produint al llarg del temps, i els ajuts municipals que es prestin a cadascuna de les entitats.
 • 2. Les dades contingudes al registre d'entitats seran públiques.

Article 82. Procediment per a la inscripció al registre d’entitats.

 • 1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades, que en qualsevol cas hauran d'aportar les següents dades o documentació:
  • a) Els Estatuts legalitzats de l'entitat.
  • b) El número d'inscripció al Registre General d'Associacions o similar.
  • c) Certificació dels càrrecs directius designats estatutàriament.
  • d) La seu social de l'entitat.
  • e) El pressupost de l'any en curs.
  • f) El programa d'activitats per a l'any en curs.
  • g) Certificació del nombre de socis que té l'entitat.
 • 2. En els 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud d'inscripció, degudament acompanyada de les dades esmentades, l'autoritat competent de l'Ajuntament notificarà a l'entitat la inscripció d'aquesta, moment a partir del qual es considerarà d'alta a tots els efectes.

Article 83. Manteniment de les dades del registre

Les entitats inscrites estaran obligades fins al 31 de gener de cada any a notificar al Registre les modificacions produïdes en les dades registrals, i en especial els nous pressupostos i programa d'activitats. Si no es compleix aquesta obligació, l'Ajuntament podrà donar de baixa al registre l'entitat, sense necessitat de més tràmits.

Disposició Transitòria Primera

Les disposicions d'aquest Reglament es mantindran en vigor mentre no es promulguin disposicions de rang superior que puguin afectar-les.

 

Darrera actualització: 16.02.2021 | 17:33
Darrera actualització: 16.02.2021 | 17:33