Aigües de Seva - Oficina virtual

Aigües de Seva: Oficina virtual

Vídeo explicatiu de com fer el registre.
 
El link per descarregar l'APP desde el Google play.
 
.Aprofi tant  l'entrada  de  l'any,  tam-bé hem estrenat la nova app i ofi cina virtual  del  Servei  Municipal  d’Aigües  de  Seva, que és totalment gratuïta i es pot descarregar des de la Play Store cercant “Aigües de Seva”. Aquesta nova aplica-ció permetrà que els abonats del munici-pi que s’hi registrin tinguin accés directe als seus consums d’aigua, a l’històric de factures,   establir   alertes   de   consums   màxims i fer modifi cacions de dades o altres gestions relacionades amb el con-tracte. Una vegada descarregada l’apli-cació podreu veure un vídeo explicatiu sobre com donar-se d'alta a l'app.
 
 
Darrera actualització: 05.02.2024 | 09:05